Komunikat ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie z 13.10.2017 r.

Andrzej Marciniec

Aktywny użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2011
Posty
111
Punkty reakcji
40
Komunikat Zarządu ZOZ ZZ Celnicy PL
Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Szanowni Pracownicy i Funkcjonariusze !

Zarząd ZOZ ZZ Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z uwagi na ważne wydarzenia które, miały miejsce w ostatnim czasie i na rozpoczętą wobec Naszego Związku kampanię nienawiści sterowną przez środowisko „solidarnych z wyższą kadrą kierowniczą” jesteśmy winni Wam wszystkim kilka słów wyjaśnienia.

Po pierwsze (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych):

Związek nie wypłaca świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ani nie ma wpływu na powstałe w tym zakresie opóźnienia. Za powyższe odpowiada wyłącznie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej. Komisja Socjalna w czerwcu bieżącego roku, zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przedstawiła preliminarz określający sposób wydatkowania środków, który powinien zostać zatwierdzony przez Dyrektora nie później niż 30 czerwca danego roku. Tak się nie stało i nie ponosi za to odpowiedzialności ZZ Celnicy PL, ani Komisja Socjalna.

Kto rozpowszechnia nieprawdziwe informacje w tym zakresie pomawiając Zarząd ZOZ ZZ Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie powinien liczyć się z odpowiedzialnością karną i cywilną w tym zakresie. Związek Celnicy PL zaproponował bardzo korzystne rozwiązania podziału środków ZFŚS dla wszystkich pracowników ze szczególnym uwzględnieniem ustawowych przesłanek wynikających z przepisów prawa mówiących o realnym zróżnicowaniu wysokości świadczeń ze względu a sytuację dochodową i osobistą. Zaproponowaliśmy istotny wzrost świadczeń dla osób w najtrudniejszej sytuacji finansowej i życiowej.

Uznaliśmy również za zasadne takie skonstruowanie budżetu, by w przyszłości możliwym było znaczące zwiększenie wsparcia finansowego w formie pożyczek na cele budowlane i remontowe.

Nasze rozwiązanie zyskało szeroką akceptację Komisji Socjalnej w której, swoich członków i prawo głosu ma również Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Dlatego, w chwili obecnej trwają analizy prawne w celu zwrócenia ZFŚS, w naszej ocenie, nienależnie wydanych środków na imprezę w Jaworze, która zakończyła się wielką tragedią.

Po drugie (podział środków na podwyżki):

Zarząd ZOZ ZZ Celnicy PL nie uczestniczył w pracach nad przygotowaniem zasad podziału środków na podwyżki. Dyrektor nie skonsultował z organizacjami związkowymi zasad na podstawie których, będzie wskazana grupa beneficjentów tej regulacji płacowej, dlatego też, ZZ Celnicy PL nie będzie „listkiem figowym” mającym legitymizować podwyżki dla wybrańców wyłonionych w cieniu gabinetów na podstawie niejasnych kryteriów.

Stoimy na stanowisku, że ze względu na dotychczasowe zaniedbania w obszarze wynagradzania podwyżki powinny:
- objąć zarówno pracowników cywilnych jak i funkcjonariuszy,
- być dedykowane przede wszystkim dla pracowników/funkcjonariuszy z długoletnim stażem, (niekiedy z 10, 15, a nawet ponad 20 letnim), których wynagrodzenie/uposażenie mieści się w granicach najniższych mnożników.
- objąć znacznie szerszą grupę pracowników/funkcjonariuszy, nawet jeżeli wiązałoby się to z koniecznością zmniejszenia kwoty podwyżki. W przypadku uruchomienia w grudniu kolejnej transzy środków na podwyżki, byłaby możliwa kolejna regulacja wynagrodzeń/uposażeń, która mogłaby objąć mniej zaniedbane i lepiej wynagradzane grupy pracowników/funkcjonariuszy.

W ocenie Związku każda tego typu szeroka regulacja płac powinna się odbywać w oparciu o obiektywne kryteria. W przedstawionej nam propozycji nie dostrzegamy zastosowania takich zasad.

Należy zaznaczyć, że propozycja Dyrektora dotycząca podwyżek wynagrodzeń spotkała się z aprobatą niżej wymienionych organizacji związkowych:
- NSZZ Solidarność – przedstawiciele: Andrzej Grabowski, Stanisław Tyrpin,
- ZZ Pracowników Skarbowych Urzędu Skarbowego w Przemyślu – przedstawiciel: Witold Sykała,
- Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej – przedstawiciel Antoni Konieczko,
- Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych Urzędu Skarbowego w Jarosławiu – przedstawiciel Bogdan Zarzecki.

Krytyczne stanowisko w zakresie przedstawionej propozycji podwyżek zajęły pozostałe związki zawodowe tj.:
- ZOZ ZZ Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie przedstawiciele: Tomasz Ziobrowski, Andrzej Marciniec,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych przy Urzędzie Skarbowym w Dębicy przedstawiciele: Mirosław Bystrek, Barbara Madura,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowości Województwa Podkarpackiego „Sukurs” w Nisku przedstawiciel: Paweł Pityński,
- Związek Zawodowy Pracowników Izby Celnej w Przemyślu przedstawiciele: Joanna Sidor, Marek Gilarski,
- Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy o/ w Przemyślu przedstawiciel: Mieczysław Szabaga,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych w Tarnobrzegu przedstawiciele: Jerzy Tołłoczko, Wacław Krasoń.

Po trzecie (regulamin nagradzania):

Zarząd ZOZ ZZ Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie przedstawił wspólne stanowisko z większością innych organizacji związkowych, w sprawie przedstawionych przez dyrekcję zasad nagradzania. Przede wszystkim postulujemy:
- zmniejszenie rozpiętości widełek w jakich może mieścić się nagroda indywidualna (za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych) z zaproponowanego przez DIAS przedziału od 60% do 200% średniej kwoty przypadającej na pracownika/funkcjonariusza, do przedziału od 70% do 130%.
- zniesienie nieuzasadnionych preferencji dla wyższej kadry kierowniczej w zakresie możliwej wysokości nagrody indywidualnej tj. objęcie tych osób takimi samymi ograniczeniami jak pozostałych pracowników i funkcjonariuszy. Zgodnie z propozycją ZZ Celnicy PL wysokość nagrody może mieścić się w przedziale między 70% a 130% średniej kwoty przypadającej na pracownika/funkcjonariusza. Wg propozycji DIAS zastępcy dyrektora, główny księgowy, naczelnicy i zastępcy naczelników są wyjęci spod w/w ograniczeń.
- konieczność publikowania na stronie intranetowej informacji o osobach wyróżnionych nagrodą. Propozycja wynika z określonego prawem charakteru nagród, które co do zasady mają być motywacyjne. Takie rozwiązanie funkcjonowało w Izbie Celnej w Przemyślu.

Głównym postulatem jest ograniczenie dyskryminacji szeregowych pracowników i funkcjonariuszy w stosunku do kadry kierowniczej dla której w praktyce wysokość nagród limitowana była wysokością nagrody przyznanej dyrektorowi przez ministra. Zaproponowano równe zasady dla wszystkich i równy limit dla wszystkich w przypadku nagrody za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz obowiązek publikacji osób nagrodzonych aby były przykładem i motywowały innych do wytężonej pracy i służby.

Stanowisko ZZ Celnicy PL zostało poparte przez związki zawodowe zrzeszające zdecydowaną większość pracowników i funkcjonariuszy tj.:
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych przy Urzędzie Skarbowym w Dębicy,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowości Województwa Podkarpackiego „Sukurs” w Nisku,
- Związek Zawodowy Pracowników Izby Celnej w Przemyślu,
- Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy o/ w Przemyślu.

Pozostałe organizacje związkowe poparły projekt dyrekcji bez szczegółowej analizy. Nie wzięły udziału w procesie konsultacji i w pracach na rzecz wypracowania wspólnego stanowiska związków zawodowych, tak aby nowe regulacje ograniczały możliwości dyskryminowania i pomijania w procesie przyznawania nagród szeregowych pracowników i funkcjonariuszy. Są to:
- NSZZ Solidarność,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych Urzędu Skarbowego w Przemyślu,
- Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych Urzędu Skarbowego w Jarosławiu,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych w Tarnobrzegu.

Dziękuję wszystkim za pomoc i życzliwość dla naszej działalności.

Zapraszamy na naszą stronę: CELNICY.PL , gdzie przedstawiamy podejmowane działania. Tam też istnieje możliwość pobrania deklaracji i wstąpienia w nasze szeregi. Walczyliśmy i nadal walczymy o realną podwyżkę dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy oraz podejmujemy działania na rzecz trwałej poprawy statusu pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Z poważaniem,

Przewodniczący
ZOZ ZZ Celnicy PL
IAS w Rzeszowie
/-/
Tomasz Ziobrowski
 

Wiku

Nowy użytkownik
Dołączył
13 Listopad 2017
Posty
6
Punkty reakcji
0
Komunikat ????

Komunikat Zarządu ZOZ ZZ Celnicy PL
Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Szanowni Pracownicy i Funkcjonariusze !

Zarząd ZOZ ZZ Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z uwagi na ważne wydarzenia które, miały miejsce w ostatnim czasie i na rozpoczętą wobec Naszego Związku kampanię nienawiści sterowną przez środowisko „solidarnych z wyższą kadrą kierowniczą” jesteśmy winni Wam wszystkim kilka słów wyjaśnienia.

Po pierwsze (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych):

Związek nie wypłaca świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ani nie ma wpływu na powstałe w tym zakresie opóźnienia. Za powyższe odpowiada wyłącznie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej. Komisja Socjalna w czerwcu bieżącego roku, zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przedstawiła preliminarz określający sposób wydatkowania środków, który powinien zostać zatwierdzony przez Dyrektora nie później niż 30 czerwca danego roku. Tak się nie stało i nie ponosi za to odpowiedzialności ZZ Celnicy PL, ani Komisja Socjalna.

Kto rozpowszechnia nieprawdziwe informacje w tym zakresie pomawiając Zarząd ZOZ ZZ Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie powinien liczyć się z odpowiedzialnością karną i cywilną w tym zakresie. Związek Celnicy PL zaproponował bardzo korzystne rozwiązania podziału środków ZFŚS dla wszystkich pracowników ze szczególnym uwzględnieniem ustawowych przesłanek wynikających z przepisów prawa mówiących o realnym zróżnicowaniu wysokości świadczeń ze względu a sytuację dochodową i osobistą. Zaproponowaliśmy istotny wzrost świadczeń dla osób w najtrudniejszej sytuacji finansowej i życiowej.

Uznaliśmy również za zasadne takie skonstruowanie budżetu, by w przyszłości możliwym było znaczące zwiększenie wsparcia finansowego w formie pożyczek na cele budowlane i remontowe.

Nasze rozwiązanie zyskało szeroką akceptację Komisji Socjalnej w której, swoich członków i prawo głosu ma również Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Dlatego, w chwili obecnej trwają analizy prawne w celu zwrócenia ZFŚS, w naszej ocenie, nienależnie wydanych środków na imprezę w Jaworze, która zakończyła się wielką tragedią.

Po drugie (podział środków na podwyżki):

Zarząd ZOZ ZZ Celnicy PL nie uczestniczył w pracach nad przygotowaniem zasad podziału środków na podwyżki. Dyrektor nie skonsultował z organizacjami związkowymi zasad na podstawie których, będzie wskazana grupa beneficjentów tej regulacji płacowej, dlatego też, ZZ Celnicy PL nie będzie „listkiem figowym” mającym legitymizować podwyżki dla wybrańców wyłonionych w cieniu gabinetów na podstawie niejasnych kryteriów.

Stoimy na stanowisku, że ze względu na dotychczasowe zaniedbania w obszarze wynagradzania podwyżki powinny:
- objąć zarówno pracowników cywilnych jak i funkcjonariuszy,
- być dedykowane przede wszystkim dla pracowników/funkcjonariuszy z długoletnim stażem, (niekiedy z 10, 15, a nawet ponad 20 letnim), których wynagrodzenie/uposażenie mieści się w granicach najniższych mnożników.
- objąć znacznie szerszą grupę pracowników/funkcjonariuszy, nawet jeżeli wiązałoby się to z koniecznością zmniejszenia kwoty podwyżki. W przypadku uruchomienia w grudniu kolejnej transzy środków na podwyżki, byłaby możliwa kolejna regulacja wynagrodzeń/uposażeń, która mogłaby objąć mniej zaniedbane i lepiej wynagradzane grupy pracowników/funkcjonariuszy.

W ocenie Związku każda tego typu szeroka regulacja płac powinna się odbywać w oparciu o obiektywne kryteria. W przedstawionej nam propozycji nie dostrzegamy zastosowania takich zasad.

Należy zaznaczyć, że propozycja Dyrektora dotycząca podwyżek wynagrodzeń spotkała się z aprobatą niżej wymienionych organizacji związkowych:
- NSZZ Solidarność – przedstawiciele: Andrzej Grabowski, Stanisław Tyrpin,
- ZZ Pracowników Skarbowych Urzędu Skarbowego w Przemyślu – przedstawiciel: Witold Sykała,
- Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej – przedstawiciel Antoni Konieczko,
- Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych Urzędu Skarbowego w Jarosławiu – przedstawiciel Bogdan Zarzecki.

Krytyczne stanowisko w zakresie przedstawionej propozycji podwyżek zajęły pozostałe związki zawodowe tj.:
- ZOZ ZZ Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie przedstawiciele: Tomasz Ziobrowski, Andrzej Marciniec,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych przy Urzędzie Skarbowym w Dębicy przedstawiciele: Mirosław Bystrek, Barbara Madura,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowości Województwa Podkarpackiego „Sukurs” w Nisku przedstawiciel: Paweł Pityński,
- Związek Zawodowy Pracowników Izby Celnej w Przemyślu przedstawiciele: Joanna Sidor, Marek Gilarski,
- Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy o/ w Przemyślu przedstawiciel: Mieczysław Szabaga,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych w Tarnobrzegu przedstawiciele: Jerzy Tołłoczko, Wacław Krasoń.

Po trzecie (regulamin nagradzania):

Zarząd ZOZ ZZ Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie przedstawił wspólne stanowisko z większością innych organizacji związkowych, w sprawie przedstawionych przez dyrekcję zasad nagradzania. Przede wszystkim postulujemy:
- zmniejszenie rozpiętości widełek w jakich może mieścić się nagroda indywidualna (za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych) z zaproponowanego przez DIAS przedziału od 60% do 200% średniej kwoty przypadającej na pracownika/funkcjonariusza, do przedziału od 70% do 130%.
- zniesienie nieuzasadnionych preferencji dla wyższej kadry kierowniczej w zakresie możliwej wysokości nagrody indywidualnej tj. objęcie tych osób takimi samymi ograniczeniami jak pozostałych pracowników i funkcjonariuszy. Zgodnie z propozycją ZZ Celnicy PL wysokość nagrody może mieścić się w przedziale między 70% a 130% średniej kwoty przypadającej na pracownika/funkcjonariusza. Wg propozycji DIAS zastępcy dyrektora, główny księgowy, naczelnicy i zastępcy naczelników są wyjęci spod w/w ograniczeń.
- konieczność publikowania na stronie intranetowej informacji o osobach wyróżnionych nagrodą. Propozycja wynika z określonego prawem charakteru nagród, które co do zasady mają być motywacyjne. Takie rozwiązanie funkcjonowało w Izbie Celnej w Przemyślu.

Głównym postulatem jest ograniczenie dyskryminacji szeregowych pracowników i funkcjonariuszy w stosunku do kadry kierowniczej dla której w praktyce wysokość nagród limitowana była wysokością nagrody przyznanej dyrektorowi przez ministra. Zaproponowano równe zasady dla wszystkich i równy limit dla wszystkich w przypadku nagrody za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz obowiązek publikacji osób nagrodzonych aby były przykładem i motywowały innych do wytężonej pracy i służby.

Stanowisko ZZ Celnicy PL zostało poparte przez związki zawodowe zrzeszające zdecydowaną większość pracowników i funkcjonariuszy tj.:
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych przy Urzędzie Skarbowym w Dębicy,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowości Województwa Podkarpackiego „Sukurs” w Nisku,
- Związek Zawodowy Pracowników Izby Celnej w Przemyślu,
- Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy o/ w Przemyślu.

Pozostałe organizacje związkowe poparły projekt dyrekcji bez szczegółowej analizy. Nie wzięły udziału w procesie konsultacji i w pracach na rzecz wypracowania wspólnego stanowiska związków zawodowych, tak aby nowe regulacje ograniczały możliwości dyskryminowania i pomijania w procesie przyznawania nagród szeregowych pracowników i funkcjonariuszy. Są to:
- NSZZ Solidarność,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych Urzędu Skarbowego w Przemyślu,
- Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych Urzędu Skarbowego w Jarosławiu,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych w Tarnobrzegu.

Dziękuję wszystkim za pomoc i życzliwość dla naszej działalności.

Zapraszamy na naszą stronę: CELNICY.PL , gdzie przedstawiamy podejmowane działania. Tam też istnieje możliwość pobrania deklaracji i wstąpienia w nasze szeregi. Walczyliśmy i nadal walczymy o realną podwyżkę dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy oraz podejmujemy działania na rzecz trwałej poprawy statusu pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Z poważaniem,

Przewodniczący
ZOZ ZZ Celnicy PL
IAS w Rzeszowie
/-/
Tomasz Ziobrowski

Drogi Panie Grimm .
Proponuję po zakończeniu kariery związkowca zwrócić się w kierunku bajkopisarstwa , gdyż przechodzenie od faktów do fikcji przychodzi Panu niespodziwanie łatwo i chyba z wrodzonym
talentem. Nazywanie kampanią nienawiści głos ponad tysiąca osób niezadowolonych z waszych pomysłów , przekręcanie fakty czy manipulowanie faktami byle tylko przedstawić siebie jako tego szlachetnego rycerza broniącego uciśnionych jest jawnym brakiem szacunku dla innych. Wzywacie do współpracy ale musi być na waszych warunkach .
Wam Panowie można innych obrażać i fałszywie oskarżać ale innych straszycie odpiwiedzialnością karną. Jak na podwórku " będziesz się ze mną bawił albo mój starszy brat cię zbije "
Panie Ziobrowski .
Pisze Pan , że nie będzie listkiem figowym dla decyzji Dyrekcji ! Brawo !!!
Ale pisząc nieprawdę moźe Pan zostać zidentyfikowany z treściami , skromnie za tymże listkiem figowym skrytymi.
 

bolo1999

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
25 Luty 2008
Posty
4 176
Punkty reakcji
1 443
Miasto
warmia
Drogi Panie Grimm .
Proponuję po zakończeniu kariery związkowca zwrócić się w kierunku bajkopisarstwa , gdyż przechodzenie od faktów do fikcji przychodzi Panu niespodziwanie łatwo i chyba z wrodzonym
talentem. Nazywanie kampanią nienawiści głos ponad tysiąca osób niezadowolonych z waszych pomysłów , przekręcanie fakty czy manipulowanie faktami byle tylko przedstawić siebie jako tego szlachetnego rycerza broniącego uciśnionych jest jawnym brakiem szacunku dla innych. Wzywacie do współpracy ale musi być na waszych warunkach .
Wam Panowie można innych obrażać i fałszywie oskarżać ale innych straszycie odpiwiedzialnością karną. Jak na podwórku " będziesz się ze mną bawił albo mój starszy brat cię zbije "
Panie Ziobrowski .
Pisze Pan , że nie będzie listkiem figowym dla decyzji Dyrekcji ! Brawo !!!
Ale pisząc nieprawdę moźe Pan zostać zidentyfikowany z treściami , skromnie za tymże listkiem figowym skrytymi.



przestań insynuować

konkrety na stół!
 

Wiku

Nowy użytkownik
Dołączył
13 Listopad 2017
Posty
6
Punkty reakcji
0
Zapraszam na jakiekolwiek spotkanie . Zamiast rozmowy i dialogu jest proktologia. Mamy być doradcą a nie zarządcą . Z tym zapisem chyba nie każdy się zapoznał.
 
Do góry