JUz za chwileczke, juz za momencik i was to dotknie?

N

Nie zarejestrowany

Gość
Przypominam Pracownikom Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz zasadami Kodeksu Etyki Służby Cywilnej - Pracownicy nie powinni komentować, recenzować ani prezentować swoich opinii w środkach masowego przekazu (prasa, media elektroniczne) w sprawach dotyczących prowadzonych przez Urząd postępowań kontrolnych.

Nie są również dopuszczalne komentarze Pracowników Urzędu prezentowane w prasie i mediach elektronicznych, a dotyczące działań organów skarbowych i podatkowych, w tym w szczególności prowadzonych spraw, oceny rozstrzygnięć merytorycznych, jakości rozstrzygnięć, szybkość podejmowanych decyzji oraz uwarunkowań prawnych i faktycznych tych rozstrzygnięć.

Podkreślam, że Pracowników Urzędu obowiązują postanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej (M.P. Nr 46, poz. 683) - m.in.„Członek korpusu służby cywilnej wykonuje obowiązki rzetelnie,- a w szczególności wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swego Urzędu oraz innych urzędów i organów Państwa." -§ 2 pkt 8).

Osobami właściwymi w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie do kontaktów z przedstawicielami prasy i mediów elektronicznych jest Dyrektor Urzędu, Rzecznik prasowy Urzędu lub Wicedyrektor Urzędu, wskazany przez Dyrektora.

W przypadku nie respektowania przez Pracowników przepisów i zasad wyżej opisanych — Dyrektor Urzędu jest zobligowany do stosowania środków dyscyplinujących, przewidzianych w ustawie o służbie cywilnej oraz w Regulaminie pracy Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.
 
Do góry