Interpelacja Posła M.Rząsy w sprawie wygaszonych i ucywilnionych

niedobry

Użytkownik
Dołączył
3 Czerwiec 2017
Posty
69
Punkty reakcji
25
Interpelacja nr 33509
do ministra finansów

w sprawie niezrozumiałej, niezgodnej z linią orzeczniczą NSA polityki kadrowej w ramach KAS, czego konsekwencją jest m.in. nielogiczna rezygnacja z funkcjonariuszy IAS Rzeszów prowadząca do osłabienia wschodniej granicy Polski, a zarazem Unii Europejskiej

Zgłaszający: Marek Rząsa

Data wpływu: 29-08-2019

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947, ze zm.), która skonsolidowała dotychczasową administrację podatkową i Służbę Celną oraz ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, ze zm.). W ustawie wprowadzającej przewidziano trzy możliwe zachowania właściwego organu wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (tj. funkcjonariuszy, którzy utrzymali ciągłość stosunku służbowego i z mocy art. 165 ust. 3 ustawy wprowadzającej, stali się funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej), w zakresie bytu ich stosunku służbowego. Te zachowania należało podjąć względem funkcjonariuszy do dnia 31 maja 2017 r.

Jednym z przewidzianych w ustawie rozwiązań, jakie mogło zostać zastosowane względem dotychczasowych funkcjonariuszy, było wygaśnięcie ich stosunku służbowego, które należy traktować jak zwolnienie ze służby. Zwolnienie ze służby poprzez wygaśnięcie stosunku służbowego następowało w przypadku niezłożenia funkcjonariuszowi żadnej propozycji, zarówno pracy jak i służby (milczenie organu), bądź także poprzez niezaakceptowanie przez niego wspomnianej wyżej propozycji zatrudnienia albo propozycji pełnienia służby. W wyniku ww. rozwiązania, możliwość kontynuowania służby (brak propozycji) nie uzyskało kilka tysięcy funkcjonariuszy. Duża część funkcjonariuszy, ze względu na odmowę dyrektorów Izb Administracji Skarbowej o wydanie decyzji w przedmiocie zwolnienia ze służby złożyło skargi do sądów administracyjnych. W wyniku toczących się postępowań przed NSA ugruntowało się orzecznictwo, stwierdzające o konieczności wydania decyzji w stosunku do funkcjonariuszy, którzy nie otrzymali propozycji. W wyrokach NSA: I OSK 2316/18 z dnia 11.01.2019 r., I OSK 1310/18 z dnia 18.12.2018 r., I OSK 1048/18 z dnia 18.12.2018 r., I OSK 1047/18 z dnia 18.12.2018 r., I OSK 1137/18 z dnia 18.12.2018 r., I OSK 2316/18 z dnia 11.01.2019 r. sąd jednoznacznie stwierdził: „...Innymi słowy przy stosowaniu art. 170 ust. 1 pkt 1 p.w.u. KAS każdorazowo należy uwzględniać kryteria określone w art. 165 ust. 7 tej ustawy. Kryteria te są istotne z punktu widzenia przyczyn, dla których nie przedstawiono funkcjonariuszowi propozycji określonej w ostatnio wymienionym przepisie, brak której doprowadził do wygaśnięcia dotychczasowego stosunku służbowego. Jak wynika z art. 170 ust. 3 ustawy wygaśnięcie stosunku służbowego traktuje się jako równoznaczne ze zwolnieniem ze służby. To zaś (zwolnienie ze służby) następuje zawsze w drodze decyzji administracyjnej…”. Pomimo ugruntowanego orzecznictwa NSA dyrektorzy IAS nadal odwołują się od wyroków WSA, a w przypadku konieczności wydania decyzji wydają niekorzystne rozstrzygnięcia nawet w stosunku do funkcjonariuszy, których ponownie przyjęli do służby. Takie działanie jest o tyle dziwne, że w dniu 14.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, na którym przedstawiono informację Ministra Rozwoju i Finansów na temat wdrożenia KAS. Reprezentujący Ministra Rozwoju i Finansów Pan wiceminister Piotr Walczak potwierdził, że przy przedstawianiu propozycji wystąpiły błędy.

Również ówczesny Szef Krajowej Administracji Skarbowej Pan Minister Marian Banaś na spotkaniu z Przewodniczącym Związku Panem Sławomirem Siwym w dniu 25.08.2017 roku poinformował, że podczas wdrażania KAS niektórym funkcjonariuszom i pracownikom nie zostały przedstawione propozycje na skutek intryg i interpersonalnych animozji oraz, że doszło do pomyłek i błędów, o czym wiedzy nie posiadali Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej, bo takie decyzje kadrowe zostały im przedstawione. Drugim działaniem była możliwość przekształcenia stosunku służbowego (czyli aktu mianowania) w stosunek pracy (tzw. ucywilnienie), co z kolei następowało poprzez przyjęcie przez dotychczasowego funkcjonariusza pisemnej propozycji zatrudnienia (art. 165 ust. 7 i art. 170 ust. 2 ustawy wprowadzającej). W wyniku tego rozwiązania stosunek służbowy wielu osób został siłowo przekształcony w stosunek pracy. O ile w wewnętrznych izbach KAS miało to jakieś uzasadnienie, to w przypadku izb granicznych było to działanie wręcz nielogiczne. Na przykładzie IAS w Rzeszowie można wprost powiedzieć, że ucywilnienie nie miało żadnego sensu, gdyż zaraz po tym procesie ogłoszono w niedługim czasie dwie rekrutacje na ponad 210 funkcjonariuszy. Dodatkowo należy poinformować, że rekrutacje zakończyły się niepowodzeniem ze względu na małą liczbę odpowiednich kandydatów. Nie trzeba przypominać, że proces szkolenia funkcjonariusza jest długi i kosztowny, a tutaj w prosty sposób zrezygnowano z wyszkolonych i doświadczonych funkcjonariuszy.

Mając powyższe na uwadze, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Dlaczego dyrektorzy IAS mimo ugruntowanej linii orzeczniczej NSA odwołują się od korzystnych dla funkcjonariuszy decyzji bez propozycji wyroków WSA?
  2. Dlaczego dyrektorzy IAS wydają niekorzystne decyzje funkcjonariuszom, w stosunku do których nie było i nie ma żadnych zastrzeżeń?
  3. Czy w ramach nadzoru nad polityką kadrową, szef KAS zamierza podjąć działania kontrolno-regulujące w ww. zakresie? Jeżeli tak, to jakie i kiedy?
  4. Dlaczego w IAS Rzeszów zrezygnowano z doświadczonych funkcjonariuszy i czy zostaną podjęte działania mające na celu przywrócenie ich „do munduru” i tym samym wzmocnienie granicy UE?
Z poważaniem

Marek Rząsa

Poseł na Sejm RP
 

agma

Użytkownik
Dołączył
24 Styczeń 2017
Posty
61
Punkty reakcji
17
„Propozycje przeniesienia do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej na stanowiskach związanych bezpośrednio z kontrolą osób i towarów, na podstawie przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, otrzymało kilkudziesięciu byłych funkcjonariuszy celnych, spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o rekrutacji”- na palcach można policzyć tych kilkudziesięciu ktoś ma problem z matematyką
 
Do góry