Elastyczny czas pracy w IAS Rzeszów

Andrzej Marciniec

Aktywny użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2011
Posty
103
Punkty reakcji
36
Ze względu na kontrowersje, które pojawiają się regularnie po każdym spotkaniu z dias ze zz, i które również wystąpiły po ostatnim spotkaniu 14.11.2019 r., tym razem w kwestii dotyczącej przedstawionego przez dias projektu elastycznego czasu pracy, wyjaśniam:

1. ZOZ ZZ Celnicy PL, co do zasady, nie podpisywała i nie będzie podpisywała, żadnych przedstawianych naprędce projektów, które w sposób istotny mogą wpływać na warunki pracy/służby pracowników i funkcjonariuszy IAS w Rzeszowie.

2. ZOZ ZZ Celnicy PL niejednokrotnie podczas tego typu spotkań informowała, że co do zasady każdy tego typu projekt jest konsultowany przynajmniej z Zarządem Izbowym, a często również konsultowany ze środowiskiem poprzez prezentację, choćby na niniejszym forum lub drogą mailową.

3. ZOZ ZZ Celnicy PL nie interesują praktyki stosowane w tym względzie w innych organizacjach związkowych. Jeżeli decyzje podejmowane są tam w innym trybie i bez konsultacji, to niech oceniają to członkowie tychże organizacji.

4. ZOZ ZZ Celnicy PL popiera ideę wprowadzenia elastycznego czasu pracy w IAS w Rzeszowie.

5. ZOZ ZZ Celnicy PL nie podpisała porozumienia w sprawie elastycznego czasu pracy na spotkaniu 14.11 ze względu na uzasadnione wątpliwości dotyczące skutków §1 ust. 2 wspomnianego projektu porozumienia. Zapis pozwalający dias kształtować dyspozycyjność pracowników cywilnych na poziomie bardzo zbliżonym do funkcjonariuszy - przez możliwość określenia innych, być może mniej korzystnych z ich perspektywy godzin pracy. Takie rozwiązanie może przyczynić się również do ograniczenia generowania godzin nadliczbowych, ale czy będzie korzystne dla zainteresowanych pracowników/funkcjonariuszy?
O wątpliwościach informowaliśmy na spotkaniu, a uzyskane wyjaśnienia ich nie rozwiały. Treść §1 proponowanego porozumienia zamieszczam w kolejnym wpisie z prośbą o przesyłanie uwag na adres mailowy a_marciniec@wp.pl

6. Powyższe nie oznacza jeszcze zajęcia takiego, czy innego stanowiska przez ZOZ ZZ Celnicy PL - oznacza uzasadnione wątpliwości, co do zaprezentowanego projektu, wymagające analizy i konsultacji ze środowiskiem.
 

Andrzej Marciniec

Aktywny użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2011
Posty
103
Punkty reakcji
36
Fragment projektu porozumienia w sprawie wprowadzenia elastycznego czasu pracy w IAS w Rzeszowie

§1
Na podstawie art. 140 k.p. w zw. z art. 150 § 3 k.p. w zw. z art. 104 k.p. strony postanawiają o stosowaniu w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu oraz urzędach skarbowych województwa podkarpackiego elastycznego czasu pracy na następujących zasadach:
  1. Pracownicy/funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu oraz urzędów skarbowych z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 mogą rozpoczynać pracę w godzinach od 7.00 do 8.30 i kończyć ją po przepracowaniu odpowiedniej liczby godzin określonej wymiarem czasu pracy pracownika/funkcjonariusza, przy zachowaniu minimalnych okresów odpoczynków dobowych i tygodniowych.
  2. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w przypadkach kiedy wymaga tego rodzaj i charakter realizowanych zadań może zarządzeniem, na wniosek kierownika właściwej komórki organizacyjnej, ustalić w określonych komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych IAS w Rzeszowie rozkład czasu pracy/służby w innych godzinach (adekwatnych do potrzeb) niż wskazane w ust. 1. Pracodawca informuje pracownika o zmianie rozkładu czasu pracy przynajmniej 14 dni przed rozpoczęciem pracy w zmienionym rozkładzie czasu pracy.
  3. Przepis ust. 1 nie obejmuje pracowników/funkcjonariuszy komórek organizacyjnych Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu objętych §8 Regulaminu organizacyjnego Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, którym ze względu na specyfikę realizowanych zadań oraz organizację pracy/służby, ustalono określone godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy/służby, godziny pracy/służby w systemie zmianowym oraz służby w soboty, niedziele i święta.
  4. Osoba kierująca komórką organizacyjną, w której zatrudnieni są pracownicy/funkcjonariusze, do których zastosowanie znajduje ust. 1 niniejszych zasad, obowiązana jest do zapewnienia ciągłości pracy/służby, możliwości podejmowania decyzji oraz pełnej realizacji i obsługi prowadzonych przez komórkę organizacyjną zadań i spraw w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników/funkcjonariuszy czasu pracy/służby, a także zapewnia jego kontrolę.
  5. Osoba kierująca komórką organizacyjną w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, może zobowiązać podległego pracownika na okres do 6 miesięcy do świadczenia pracy w godzinach od 7.30 do 15.30.
 

Andrzej Marciniec

Aktywny użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2011
Posty
103
Punkty reakcji
36
Poniżej przedstawiam stanowisko ZOZ ZZ Celnicy PL odnoszące się do propozycji DIAS IAS w Rzeszowie w sprawie wprowadzenia elastycznego czasu pracy. Szczególne znaczenie ma wykreślenie wykreślenie pkt. 2 w §1.

Głowienka, dn. 26.11.2019 r.​
Dyrektor Izby Administracji

Skarbowej w Rzeszowie

Szanowny Panie Dyrektorze,

Zarząd ZOZ Związku Zawodowego Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian w projekcie porozumienia w sprawie ruchomego czasu pracy:
W §1 pkt. 1 zmianę godzin rozpoczynania pracy od 6.30 do 8.30.
W §1 wykreślenie pkt. 2 w całości.
Z poważaniem
Przewodniczący
ZOZ ZZ Celnicy PL
IAS w Rzeszowie
/-/
Tomasz Ziobrowski​
 
Ostatnia edycja:
Do góry