Dodatkowy urlop wypoczynkowy

slawomir.siwy

Administrator
Członek Załogi
Dołączył
1 Luty 2006
Posty
11 209
Punkty reakcji
1 269
Miasto
ZZ Celnicy PL
ZZFiPSC WO- IC Opole-98/2006
Pan Dyrektor
Izby Celnej w Opolu

Szanowny Panie Dyrektorze

Przepis art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz.U. Nr 72, poz. 802 z późn. zm.) stanowi:
„2. Po 15 latach służby funkcjonariusz celny nabywa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 1 dnia za każdy następny ukończony rok służby, jednak nie więcej niż 10 dni. Urlop jest udzielany na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy.”

Odesłanie zawarte w omawianym przepisie do Kodeksu pracy pozwala na przyjęcie następującego rozumienia tego przepisu, co do którego nasz związek zawodowy nie ma najmniejszych wątpliwości, kierując się oczywiście ogólnie przyjętymi metodami interpretacji prawa. Zauważyć na wstępie wypada, że co do zasady w sprawach nieuregulowanych w ustawie o Służbie celnej zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa regulujące dane zagadnienie. A zatem w zasadzie odesłanie zawarte w analizowanym przepisie byłoby niepotrzebne, albowiem odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i tak znalazłyby w tej sprawie zastosowanie właśnie w oparciu o powyższą zasadę (zasada ta jest pochodną fundamentalnej zasady legalizmu). Ustawodawca świadomie jednak wprowadził odesłanie do konkretnie wskazanych przepisów (do przepisów Kodeksu pracy), a zatem tym samym ustawodawca w całości recypował te przepisy do ustawy branżowej jaką jest ustawa o Służbie celnej. Wobec tego za – integralną, w pełni prawną - część ustawy o Służbie celnej należy uznać przepis art. 1541 i 155 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.), które stanowią:

„Art. 154(1). § 1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.
§ 2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.”

„Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
5) szkoły policealnej - 6 lat,
6) szkoły wyższej - 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.
§ 2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.”

Przepisy te powinny zatem znaleźć odpowiednie, nie wypaczające ich treści zastosowanie na gruncie ustawy o Służbie celnej. Odpowiednie stosowanie tych przepisów polegałoby zatem na subsumpcji pojęcia „służby” odpowiednio w miejsce pojęcia „zatrudnienia”, którym posługuje się przepis art. 154(1) Kodeksu pracy i w miejsce pojęcia „pracy”, którym posługuje się przepis art. 155 Kodeksu pracy. A zatem do okresów uprawniających do nabycia prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w art. 44 ust. 2 ustawy o Służbie celnej, wliczałby się nie tylko okres samej służby (i pozostawania w zatrudnieniu w administracji celnej jak to jest stosowane przez pracodawcę obecnie), ale również wszelkie wcześniejsze udokumentowane okresy zatrudnienia i okresy pobierania nauki na zasadach określonych w cytowanych przepisach Kodeksu pracy. Takie rozumienie omawianego przepisu znajduje mocne oparcie w literalnym jego brzmieniu. Przy czym za takim rozumieniem interpretowanej normy prawnej literalnie stoi jej cała treść (zarówno pierwsze jak i drugie zdanie tego przepisu), a nie tylko jej fragment. Dodać przy tym należy, że interpretacja gramatyczna (literalna) ma bezwzględne pierwszeństwo przed wszystkimi innymi sposobami interpretacji norm prawnych. Dopiero wówczas, gdy zastosowanie wykładni gramatycznej nie pozwala na dokonanie prawidłowej interpretacji danego przepisu, można dokonywać wykładni innego typu, między innymi wykładni celowościowej. W omawianym przepisie sytuacja taka zdaje się jednak nie zachodzić, albowiem już samo jego literalne (gramatyczne) brzmienie nie powinno budzić wątpliwości. A zatem w myśl zasady clara non sunt interpretanda przepis ten nie powinien być poddawany wykładni innej niż gramatyczna.

Zgodnie zatem z literalnym brzmieniem omawianych przepisów, za okres służby, o którym mowa w art. 44 ust. 2 ustawy o Służbie celnej, należy rozumieć także okresy wskazane w art. 154(1) i 155 Kodeksu pracy, które są temu okresowi równoważne.

Warto przy tym zauważyć, że skoro rację tej regulacji prawnej ma stanowić długoletni okres służby w szczególnych, uciążliwych warunkach (uzasadniający nabycie prawa do dodatkowego urlopu), to bezsprzecznym faktem jest, że praca w owych szczególnych i uciążliwych (jakkolwiek by te warunki definiować) następuje już od momentu zatrudnienia, a nie dopiero z upływem przyjętego okresu służby (15 lat). A zatem ratio legis omawianego przepisu musi ulec pewnej, odpowiedniej modyfikacji. Ustawodawcy nie chodziło zatem stricte o sam okres pozostawania w służbie, ale o tak zwany „efekt wypracowania dla Służby celnej”, który – wedle przyjętych założeń – następuje z upływem 15 lat pracy w ogóle, wliczając w to także okresy pobierania nauki. Wobec tego, że (jak już o tym była mowa) praca w szczególnych, uciążliwych warunkach ma miejsce już od momentu wstąpienia do służby, ustawodawcy chodziło zatem bardziej o to by niejako zniwelować ów „efekt wypracowania” przyznając prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, a do okresu wymaganego do nabycia tego prawa wliczając także wszelkie poprzednie okresy zatrudnienia i pobierania nauki, niż o przyznanie dodatkowego świadczenia niejako w nagrodę za długotrwała służbę. Na marginesie dodać należy, że dodatkowy urlop wypoczynkowy – w świetle podstawowych zasad prawa pracy – nie jest formą wynagradzania za długotrwałą służbę, czy też za lojalność wobec pracodawcy, ale szczególnym uprawnieniem pracowniczym służącym realizacji prawa do wypoczynku, zwłaszcza gdy pracownicy ci zatrudnieni są w szczególnych lub uciążliwych warunkach. Nagradzaniu pracowników służą natomiast inne środki przewidziane przepisami prawa pracy i ustawy o Służbie celnej.
Jak pokazuje praktyka, podstawę wymiaru urlopu, o którym mowa w art. 44 ust. 2 ustawy o Służbie celnej, ustala się w dwojaki sposób.
Zgodnie z art. 94 ustawy o Służbie celnej w wypadku, gdy przepisy prawa uzależniają stopień lub stanowisko służbowe, a także prawo do świadczenia lub jego wymiar od okresu pełnienia służby, pracownicy, którzy stali się funkcjonariuszami celnymi, zachowują ciągłość służby, z zaliczeniem dotychczasowego okresu pracy.
W przyjętej praktyce, dla obliczania okresu będącego podstawą do nabycia prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, pod uwagę bierze się wszystkie udokumentowane okresy dotychczasowego zatrudnienia stosownie do treści art. 154(1) Kodeksu pracy, pomija się zaś zupełnie okresy pobierania nauki określone w przepisie art. 155 Kodeksu pracy. Taka praktyka po pierwsze jest niezgodna z obowiązującymi przepisami i rażąco narusza przepis art. 44 ust. 2 ustawy o Służbie celnej. Po drugie zaś praktyka taka jest wyrazem dyskryminacji tych pracowników, którzy poświęcili znaczną część życia zdobywaniu wiedzy, jakże zresztą potrzebnej przy wykonywaniu powierzonych im obowiązków.

Biorąc pod uwagę powyższe Związek Zawodowy wnosi o prawidłowe naliczanie uprawnienia do dodatkowego urlopu wypoczynkowego funkcjonariuszom zatrudnionym w IC Opole na podstawie przepisu art.44 ust.2 ustawy o Służbie celnej.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że na odpowiedź oczekujemy w terminie 14 dni, a jej brak lub odmowa spowoduje konieczność dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego i będzie także wiązać się z koniecznością wyrównania wszystkim, wszystkich zaległych świadczeń przysługujących z tego tytułu, także w formie ekwiwalentu pieniężnego.
Za niedobry kierunek uznajemy, także ustne, czy luźne pisemne konsultacje z Ministerstwem Finansów i ewentualną odmowę na tej podstawie, jak to miało miejsce w przypadku roszczeń z tytułu równoważnika w wysokości 14,40zł/dzień, gdzie tylko szybki termin rozprawy przed sądem apelacyjnym powstrzymał nas od składania dziesiątek pozwów do sądów pracy. W przyszłości oczekujemy jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Finansów na wskazywane przez nas nieprawidłowości, oczywiście w formie polecenia służbowego dla naszego pracodawcy, ponieważ tylko taka forma, żadna inna, ceduje dopiero de facto odpowiedzialność za nieprawidłową interpretację prawa na Ministerstwo Finansów. Do czasu, gdy takie polecenie nie zostanie wydane, pełna odpowiedzialność spoczywa wciąż na pracodawcy.

Otrzymują:
1. Ministerstwo Finansów

Z wyrazami szacunku:
Przewodniczący
ZZFiPSC Województwa Opolskiego
Sławomir Siwy
 

jabol

Aktywny użytkownik
Dołączył
2 Luty 2006
Posty
1 978
Punkty reakcji
19
Miasto
RP
Brawo. Wreszcie ktoś poruszył ten ważny temat. Przepis nieprecyzyjny a stosowanie jednostronne. Przy przechodznieu do SC z ciągłością, zaliczano poprzedni okres zatrudnienia razem ze szkołami przyzakładowymi, a obecnie nowo-przyjęci nie mają (chyba) tego stażu zaliczonego. Z tego co pamiętam i słyszałem, ten przepis powstał tylko po to, aby pracownicy GUC-u, którzy przeważnie mieli krótki staż pracy w cle mogli zaliczyć sobie poprzednie okresy pracy do dłuższego urlopu. Czekam na odpowiedź Dyra.
 
G

Guest

Gość
w naszej Izbie do normalnego urlopu zaliczali i zaliczaja również okres naukinatomiast do tych dodatkowychdni tylko okresy zatrudnienia. Jak ruszyła akcja z kapitałem początkowym to niektórym korygowali te lata tokże grały z tymi wyliczonymi przez ZUS ( skorzystali głównie ci którzy przynieśli do ZUSu zaświadczxenie od sałtysa ze po 14 roku zycia pracowali w gospodarstwie rodziców)to też uwzglądniali do dodatkowego urlopu. Najgorzej mieli ci po studiach dziennych bo oni dopiero po 15 latach słuzby (jak dotrwają dostaną) ten 1 dodatkowy dzień Ku chwale słuzby!obywatelu to znaczy panie dyrektorze
 
Do góry