Zakładam nowy temat, bo w istniejących jest pomieszanie wątków a pojawiła się propozycja podziału obiecanych kwot.

http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=26438


Poniżej wnioski RKS do Szefa KAS ws. podziału środków na podwyżki wynagrodzeń/uposażeń.


Pan Marian Banaś
Szef Krajowej Administracji
Skarbowej
Warszawa

Kontynuując dialog w zakresie realizacji postanowień Porozumienia z 21 listopada br. ws. podwyżek wynagrodzeń/uposażeń w Krajowej Administracji Skarbowej, zwracamy się z wnioskiem o rozważenie zainicjowania zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lutego 2017 roku w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Rozporządzenie winno być zmienione w zakresie mnożnika kwoty bazowej o wartość nie mniejszą, niż odpowiadającą kwocie wskazanej w Porozumieniu, uwzględniając proponowaną kwotę bazową w ustawie budżetowej na 2019 rok.
Dostrzegamy zapewnienia, że w przypadkach, gdy podwyżka w 2019 roku będzie skutkowała przekroczeniem maksymalnych mnożników lub limitów wynagrodzeń określonych dla poszczególnych stanowisk w ramach KAS, w celu zagwarantowania jej realizacji nastąpi awans stanowiskowy. Proponowane rozwiązanie (awans stanowiskowy) ma jednak pewne ograniczenia, zarówno prawne, jak i organizacyjne. Prawne, gdyż wielu funkcjonariuszy z uwagi na te ograniczenia (np. wykształcenie, staż na stanowisku, itp.) może takiego awansu nie otrzymać – dotyczy to głównie funkcjonariuszy z tzw. „pierwszej linii”, a więc pełniących służbę na granicy, w grupach realizacji czy kontroli rynku. Awansowanie funkcjonariuszy ze średniej kadry kierowniczej (kierownicy zmian, kierownicy referatów) jest praktycznie niemożliwe. Wielu funkcjonariuszy nie zostałoby więc beneficjentami Porozumienia. Organizacyjne, gdyż prawdopodobnie proces awansowania musiałby dotyczyć bardzo dużej liczby funkcjonariuszy.
Zachowując postanowienia Porozumienia (podwyżka od 01.01.2019 r.) awanse należałoby przeprowadzić już w grudniu bieżącego roku – co jest niemożliwe: zarówno z uwagi na ograniczenia organizacyjne, jak i finansowe, natomiast awans w 2019 roku (np. w kwietniu), nie gwarantuje podwyżek od stycznia 2019 roku. W aktach wykonawczych można zaznaczyć ich wejście z mocą wsteczną, natomiast przepisy dotyczące awansowania nie przewidują takiej możliwości.
Jak wyżej wskazaliśmy, ufamy w zapewnienia Pana Ministra w sprawie objęcia podwyżkami wszystkich grup pracowniczych, jednakże w naszej ocenie zmiana ww. rozporządzenia jest rozwiązaniem prostszym i dającym możliwość pełnego uczestnictwa w podwyżkach beneficjentów Porozumienia.

Jednocześnie wnosimy o podjęcie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej działań idących w kierunku zmiany części V tabeli grup stanowisk urzędniczych, wykazów stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej oraz w krajowej informacji skarbowej i izbach administracji skarbowej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Aktualny wykaz stanowisk jest nadmiernie spłaszczony, przez co pracownicy z niewielkim stażem pracy oraz pracownicy doświadczeni mają często takie same stanowiska służbowe (inaczej jest w przypadku funkcjonariuszy). Spłaszczenie powoduje także, że nie jest możliwe awansowanie na wyższe stanowisko nawet po wielu latach pracy na dotychczasowym stanowisku.
Pracownicy zwracają uwagę także na to, że brak jest w KAS dla pracowników cywilnych procedur dotyczących awansu zawodowego (tak, jak ma to miejsce w przypadku funkcjonariuszy, którzy otrzymują wyższe stopnie po określonej liczbie lat służby).

Mając na względzie różnice w obciążeniach wynagrodzeń i uposażeń oraz ostatnio przeprowadzane regulacje wynagrodzeń, które objęły w największym zakresie najniżej zarabiających, posiadających najkrótszy staż pracy, wnosimy o uwzględnienie tych okoliczności przy podziale podwyżek określonych w Porozumieniu poprzez:
- skorygowanie podwyżki uposażenia brutto dla funkcjonariuszy w taki sposób, by po uwzględnieniu braku po stronie funkcjonariusza składek emerytalno-rentowych, wartości wzrostu wynagrodzeń/uposażeń netto były na jednakowym poziomie,
- ustalenie wartości podwyżki indywidualnej w taki sposób, by nie uwzględniała posiadanego dodatku stażowego, co oznaczać będzie, że osoby posiadające dodatek stażowy otrzymają wyższą podwyżkę o procent tego dodatku.
Szczegółowy sposób wyliczeń podwyżek wg proponowanych zasad przedstawiamy w załączeniu.
O podjętych decyzjach w sprawie prosimy powiadomić nas drogą elektroniczną.

z up. RKS
Tomasz Ludwiński

Do wiadomości:
- Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów,
- Pani prof. Teresa Czerwińska – Minister Finansów.


Załącznik (wyliczenia na danych orientacyjnych)

  1. 1. Pomiędzy cywilami a funkcjonariuszami powinno być takie zróżnicowanie podwyżki brutto, by podwyżka wynagrodzenia/uposażenia netto była taka sama.
  2. 2. Używając danych szacunkowych 50 tys. cywili, 10 tys. funkcjonariuszy i ZUS 13,71% różnicy na korzyść tych drugich - daje to na etat cywila podstawę 670 zł i funkcjonariusza 578 zł (670 zł - 13,71% = 578 zł) (na pięć etatów cywila jest jeden funkcjonariusza, czyli 5,8629 etatu przeliczeniowego na 6 KASowców. 655 zł (na etat) * 6 etatów = podwyżka na 6 etatów = 3.930 zł. 3.930 / 5,8629 etatu = 670 zł).
  3. 3. I takimi proporcjami podzielić należy fundusze na wynagrodzenia i uposażenia. Orientacyjnie 50 tys. * 670 zł = 33.500.000 zł, 10 tys * 578 zł = 5.780.000 zł.
  4. 4. Mając już dwa odrębne fundusze - sumujemy ilość procentów stażowego (jako ułamki etatów, np. 5% stażu to 1,05 etatu, 20% stażu to 1,2 etatu) i wyjdzie np., że 50 tys. cywili daje razem 55 tys. etatów "stażowych" (dane hipotetyczne, średni staż 10 lat).
  5. 5. Na jeden etat przypadnie wtedy 609 zł (33.500.000 zł / 55 tys.). I tyle dostanie każdy pracownik cywilny plus staż. Staż 20 lat da: 609 zł + 20% = 731 zł, staż 10 lat da: 609 zł + 10% = 670 zł.
  6. 6. Różnica wynosi 122 zł na korzyść najstarszych stażem w stosunku do najmłodszych.
  7. 7. U funkcjonariuszy ze stażem analogicznie na części wydzielonej funduszu na uposażenia. Staż biegnie od 2% (po dwóch latach) do 20% co rok i potem do 30 lat co 0,5%. Maksimum to 25%. Przyjmujemy 11 tys. etatów "stażowych" (średni staż 10 lat). Na jeden etat wyjdzie wówczas 525 zł (5.780.000 / 11 tys.). I to jest minimalna dla funkcjonariusza, zaś maksymalna za 25% stażu - 656 zł. Różnica na skrajnych wartościach to 131 zł.

Skutki kwotowe brutto (orientacyjne):
- cywil staż do 5 lat 609 zł
- cywil staż 5 lat 639 zł
- cywil staż 10 lat 670 zł
- cywil staż 20 lat 731 zł
- funkcjonariusz staż do 2 lat 525 zł
- funkcjonariusz staż 2 lata 536 zł
- funkcjonariusz staż 5 lat 551 zł
- funkcjonariusz staż 10 lat 578 zł
- funkcjonariusz staż 20 lat 630 zł
- funkcjonariusz staż 25 lat 656 zł.