• Służba Celna


  Kierownictwo Służby Celnej przedstawiło do konsultacji społecznych projekt zarządzenia w sprawie zasad dokonywania opisu i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych. W sprawie ostro zareagowały Związki Zawodowe sytuując projekt wśród aktów, które będą sprzyjać rozwojowi korupcji. Związkowcy wystąpili z prośbą o interwencję do Min. Julii Pitery, jako ...

  MF zaprosił Związki na spotkanie w sprawie wartościowania. Związek Zawodowy Celnicy PL przedstawił Ministrowi Finansów propozycję, aby uposażenia w Służbie Celnej na stanowiskach specjalistycznych kształtowały się na godnym poziomie. Związek zaproponował mnożnik kwoty bazowej 1,919 dla I kategorii zaszeregowania.
  Szczegółowe uwagi dotyczące projektu zarządzenia w sprawie wartościowania i opisu stanowisk zostały przekazane Ministrowi Finansów za odrębnym pismem.

  Pismo Związku do Ministra Finansów:

  Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 10.09.2010r..

  Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

  Pan ...

  "Jednocześnie pragnę podkreślić, że mając na uwadze zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby
  Kontroli w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia kadrowego jednostek granicznych oraz
  założenia rządu nie zwiększania etatów w administracji, tylko wykorzystywania rezerw tkwiących
  w danej organizacji, należy przyjąć, że trudny proces racjonalizacji wykorzystania kadr Służby
  ...
  Article Preview

  ZAPRASZAMY NA I OGÓLNOPOLSKI ZLOT SŁUŻBY CELNEJ - TATRY 2010
  PROGRAM ZLOTU, REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNE TUTAJ: http://zz.celnicy.pl/tekst-464.html
  ZLOT ODBYWA SIĘ W DNIACH 7-10.10.2010R. NA ZGŁOSZENIA OCZEKUJEMY DO 20 WRZEŚNIA 2010R. ...

  W Dz. U. Nr 149 Poz.1001 opublikowano rozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

  Istotny jest par. 16, w którym dodano ust.2 dot. funkcjonariuszy Służby Celnej

  ust. 2. Okresy służby w Służbie Celnej uznaje się za równorzędne z okresem służby w Straży Granicznej dla celów związanych z ustaleniem stażu służby, jaki powinien ...
  Article Preview

  Rzeczpospolita opublikowała obszerne fragmenty listu ZZ Celnicy PL, który był reakcją na publikację negującą konieczność przyznania Służbie Celnej uprawnień operacyjno-rozpoznawczych http://www.rp.pl/artykul/527708.html ...

  "Warszawa, 23 sierpnia 2010 r.

  Stanowisko
  Związków Zawodowych państwowej sfery budżetowej
  w sprawie projektu zamrożenia wzrostu wynagrodzeń na rok 2011

  Przedstawiciele Związków Zawodowych – sygnatariusze niniejszego Stanowiska w sprawie założeń Rządu do projektu budżetu państwa na rok 2011, w części dotyczącej zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, żądają:
  1. wprowadzenia korekty do założeń projektu budżetu państwa na rok 2011, zgodnie ...

  NSZZ Solidarność przy IC Wrocław wystosował LIST OTWARTY do Szefa Służby Celnej. Sprawa dotyczy mianowań funkcjonariuszy na stopień służbowy. W liście czytamy m.in. że sprawa mianowań na stopnie służbowe jest zdaniem Związku największym skandalem w Słuzbie Celnej od czasu alokacji 2004. Zdaniem Związku trudno znaleźć w państwie prawa tak ewidentne przykłady manipulacji ...

  MSWIA odpowiedziało na pismo Związków, w którym pytano czy doszło do złamania prawa w procesie legislacyjnym nad ustawą o Służbie Celnej. Związek wysyła w tej sprawie wniosek o kontrolę do Najwyższej Izby Kontroli. Pełna korespondencja dostępna pod linkiem:
  http://zz.celnicy.pl/tekst-442.html ...

  W odpowiedzi na Dezyderat Komisji Finansów Publicznych Minister Finansów potwierdził chęć przeprowadzenia alokacji z IC Toruń, Szczecin, Wrocław i Rzepin.

  Załączamy pismo Związków do Ministra Finansów w tej sprawie:
  http://zz.celnicy.pl/tekst-454.html ...
  Article Preview

  Minister Finansów udzielił odpowiedzi Marszałkowi Bronisławowi Komorowskiemu na Dezyderat Komisji Finansów Publicznych.
  Odpowiedzi udzielono wbrew orzecznictwu Sądu Najwyższego.
  Odpowiedź wskazuje też na brak znajomości Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
  Gdyby Minister Finansów był funkcjonariuszem celnym wszczęto by przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, gdyż nie realizuje jednego z podstawowych obowiązków funkcjonariusza polegającego ...
  Article Preview

  W dniu 03.08.2010r. odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie postępowań przygotowawczych prowadzonych wobec funkcjonariuszy celnych
  Biuletyn z posiedzenia Komisji dostępny na stronach Sejmu:
  http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main6?OpenForm&SPC ...

  Związek Zawodowy Celnicy PL
  Ul. Szpitalna 3b, 5-7
  45-010 Opole
  Adres korespondencyjny:
  48-300 Nysa ul.Otmuchowska 50

  Nysa, dnia 13.08.2010r.

  Nr: ZZ Celnicy PL –79-1/10

  Sz.P. Paweł Lisicki
  Redaktor Naczelny Dziennika Rzeczpospolita
  Sz.P. Grażyna Leśniak
  Redaktor Dziennika Rzeczpospolita

  Szanowny Panie Redaktorze.
  Szanowna Pani Redaktor.

  W związku z artykułem pt. „Celnik jak agent służb specjalnych”, który ukazał się w poniedziałkowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita w dniu 9 sierpnia 2010r. uprzejmie informuję, iż przyznane przez Parlament RP uprawnienia ...
  Article Preview

  Ministerstwo Finansów przesłało do zaopiniowania projekt zarządzenia Ministra Finansów dot. wartościowania i opisu stanowisk. W chwili obecnej jest czas na zgłaszanie uwag do tego projektu

  Pliki dostępne pod linkiem:
  http://zz.celnicy.pl/tekst-458.html ...

  KOMUNIKAT
  ze spotkania przedstawicieli związków zawodowych
  w Warszawie w dniu 11 sierpnia 2010r.

  W związku z przerwaniem w dniu 30 lipca 2010 roku rozmów w Komisji Trójstronnej dotyczących założeń projektu budżetu Państwa na rok 2011, zamrażającego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, w dniu 11 sierpnia 2010 roku w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne niżej wymienionych związków zawodowych:
   Sekcja Krajowa Pracowników Skarbowych ...

  Wszystkie ogólnopolskie Związki Zawodowe działające w Służbie Celnej postulują o zrównanie praw funkcjonariuszy celnych z funkcjonariuszami innych służb mundurowych, albo milczą w tym zakresie.
  Jedynie Federacja ZZSC, która wielokrotnie przedstawiała prawne uzasadnienie zrównania praw celników z innymi służbami, wbrew wielu swoim dotychczasowym stanowiskom, zasygnalizowała wstępnie ...
  Article Preview

  Sąd Najwyższy orzekł o mianowaniu funkcjonariuszy celnych na stopień służbowy na podstawie art.223 ustawy o Służbie Celnej.

  Uchwała dostępna pod linkiem:
  http://zz.celnicy.pl/tekst-456.html ...
  Article Preview


  Komunikat 2010.08.09 14:50

  W związku z dzisiejszymi doniesieniami mediów nt. nowych uprawnień Służby Celnej Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

  Służba Celna na podstawie nowelizacji Ustawy o Służbie Celnej (art. 75b) przeprowadzonej wraz z uchwaleniem ustawy o grach hazardowych otrzymała uprawniania do niejawnej obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego ...
  Article Preview

  Dzisiejsza Rzeczpospolita na pierwszej stronie informuje, że funkcjonariusze Służby Celnej przy okazji prac nad ustawą hazardową otrzymali uprawnienia do obserwowania i nagrywania w sposób niejawny w miejscach publicznych osób podejrzanych o popełnienie przestępstw.
  Zdaniem wielu ekspertów są to uprawnienia, które nie są potrzebne Służbie Celnej, gdyż wykraczają poza walkę z przestępczością ...
  Article Preview

  08.07. Warszawa - CBA informuje:
  Dwie celniczki i warszawskiego przedsiębiorcę z branży samochodowej zatrzymali agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Cała trójka usłyszała aż 22 prokuratorskie zarzuty.
  Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w dwóch warszawskich oddziałach celnych dwie celniczki w wieku 37 i 41 lat. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła ...
  Article Preview

  Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Celnej

  Zgodnie z wieloletnią tradycją w sierpniu br. odbędzie się XIX Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka Wojskowa żołnierzy i innych służb mundurowych do Sanktuarium Narodowego na Jasnej Górze.

  W dniu 5 sierpnia br. po Mszy świętej o godz. 5.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego wyruszą uczestnicy pielgrzymki.
  W związku z tym, że piesze pielgrzymki wojskowe posiadają typowe dla wojska zabezpieczenie logistyczne, istnieje możliwość skorzystania
  z wyżywienia i wyposażenia wojskowego.
  ...
  Article Preview

  Zgromadzony do tej pory materiał dowodowy rozszerzył pierwotnie określony zakres śledztwa, bowiem wynika z niego uzasadnione podejrzenie, iż nieprawidłowo przeprowadzane odprawy celne były dokonywane przez funkcjonariuszy pod wpływem wytycznych, które jednocześnie naruszały przepisy prawa krajowego i wspólnotowego. (...)
  Analiza wskazanego powyżej materiału dowodowego uzasadniła prowadzenie ...
  Article Preview

  Ministerstwo Finansów informuje, że 13 lipca 2010 r. został zatwierdzony do realizacji Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 2010-2013+.

  Projekt Programu był dyskutowany zarówno z przedstawicielami izb celnych, jak też innymi instytucjami, takimi jak Pełnomocnik Rządu ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Fundacja im. Stefana Batorego. Po uwzględnieniu ich uwag i propozycji zgłoszonych podczas spotkań projekt ...

  Nr: ZZ Celnicy PL –73/10
  Pan Jan Vincent Rostowski
  Minister Finansów
  Szanowny Panie Ministrze.

  Zwracamy się uprzejmie z wnioskiem o zmiany dyskryminujących postanowień § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 10 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 940 ze zm) poprzez dodanie w § 10. 1 punktu 7 w brzmieniu „urzędzie celnym” oraz punktu 8 w brzmieniu „izbie celnej”

  UZASADNINIE

  Na początku pragnę przedstawić aktualny stan prawny :

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 10 lipca 2002 r.
  Rozdział 3. Praktyka zawodowa kandydatów na doradców podatkowych
  § 4. Kandydaci na doradców podatkowych, ...
  .

...
vBDreams