• Służba Celna


  W odpowiedzi na Dezyderat Komisji Finansów Publicznych Minister Finansów potwierdził chęć przeprowadzenia alokacji z IC Toruń, Szczecin, Wrocław i Rzepin.

  Załączamy pismo Związków do Ministra Finansów w tej sprawie:
  http://zz.celnicy.pl/tekst-454.html ...
  Article Preview

  Minister Finansów udzielił odpowiedzi Marszałkowi Bronisławowi Komorowskiemu na Dezyderat Komisji Finansów Publicznych.
  Odpowiedzi udzielono wbrew orzecznictwu Sądu Najwyższego.
  Odpowiedź wskazuje też na brak znajomości Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
  Gdyby Minister Finansów był funkcjonariuszem celnym wszczęto by przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, gdyż nie realizuje jednego z podstawowych obowiązków funkcjonariusza polegającego ...
  Article Preview

  W dniu 03.08.2010r. odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie postępowań przygotowawczych prowadzonych wobec funkcjonariuszy celnych
  Biuletyn z posiedzenia Komisji dostępny na stronach Sejmu:
  http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main6?OpenForm&SPC ...

  Związek Zawodowy Celnicy PL
  Ul. Szpitalna 3b, 5-7
  45-010 Opole
  Adres korespondencyjny:
  48-300 Nysa ul.Otmuchowska 50

  Nysa, dnia 13.08.2010r.

  Nr: ZZ Celnicy PL –79-1/10

  Sz.P. Paweł Lisicki
  Redaktor Naczelny Dziennika Rzeczpospolita
  Sz.P. Grażyna Leśniak
  Redaktor Dziennika Rzeczpospolita

  Szanowny Panie Redaktorze.
  Szanowna Pani Redaktor.

  W związku z artykułem pt. „Celnik jak agent służb specjalnych”, który ukazał się w poniedziałkowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita w dniu 9 sierpnia 2010r. uprzejmie informuję, iż przyznane przez Parlament RP uprawnienia ...
  Article Preview

  Ministerstwo Finansów przesłało do zaopiniowania projekt zarządzenia Ministra Finansów dot. wartościowania i opisu stanowisk. W chwili obecnej jest czas na zgłaszanie uwag do tego projektu

  Pliki dostępne pod linkiem:
  http://zz.celnicy.pl/tekst-458.html ...

  KOMUNIKAT
  ze spotkania przedstawicieli związków zawodowych
  w Warszawie w dniu 11 sierpnia 2010r.

  W związku z przerwaniem w dniu 30 lipca 2010 roku rozmów w Komisji Trójstronnej dotyczących założeń projektu budżetu Państwa na rok 2011, zamrażającego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, w dniu 11 sierpnia 2010 roku w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne niżej wymienionych związków zawodowych:
   Sekcja Krajowa Pracowników Skarbowych ...

  Wszystkie ogólnopolskie Związki Zawodowe działające w Służbie Celnej postulują o zrównanie praw funkcjonariuszy celnych z funkcjonariuszami innych służb mundurowych, albo milczą w tym zakresie.
  Jedynie Federacja ZZSC, która wielokrotnie przedstawiała prawne uzasadnienie zrównania praw celników z innymi służbami, wbrew wielu swoim dotychczasowym stanowiskom, zasygnalizowała wstępnie ...
  Article Preview

  Sąd Najwyższy orzekł o mianowaniu funkcjonariuszy celnych na stopień służbowy na podstawie art.223 ustawy o Służbie Celnej.

  Uchwała dostępna pod linkiem:
  http://zz.celnicy.pl/tekst-456.html ...
  Article Preview


  Komunikat 2010.08.09 14:50

  W związku z dzisiejszymi doniesieniami mediów nt. nowych uprawnień Służby Celnej Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

  Służba Celna na podstawie nowelizacji Ustawy o Służbie Celnej (art. 75b) przeprowadzonej wraz z uchwaleniem ustawy o grach hazardowych otrzymała uprawniania do niejawnej obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego ...
  Article Preview

  Dzisiejsza Rzeczpospolita na pierwszej stronie informuje, że funkcjonariusze Służby Celnej przy okazji prac nad ustawą hazardową otrzymali uprawnienia do obserwowania i nagrywania w sposób niejawny w miejscach publicznych osób podejrzanych o popełnienie przestępstw.
  Zdaniem wielu ekspertów są to uprawnienia, które nie są potrzebne Służbie Celnej, gdyż wykraczają poza walkę z przestępczością ...
  Article Preview

  08.07. Warszawa - CBA informuje:
  Dwie celniczki i warszawskiego przedsiębiorcę z branży samochodowej zatrzymali agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Cała trójka usłyszała aż 22 prokuratorskie zarzuty.
  Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w dwóch warszawskich oddziałach celnych dwie celniczki w wieku 37 i 41 lat. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła ...
  Article Preview

  Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Celnej

  Zgodnie z wieloletnią tradycją w sierpniu br. odbędzie się XIX Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka Wojskowa żołnierzy i innych służb mundurowych do Sanktuarium Narodowego na Jasnej Górze.

  W dniu 5 sierpnia br. po Mszy świętej o godz. 5.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego wyruszą uczestnicy pielgrzymki.
  W związku z tym, że piesze pielgrzymki wojskowe posiadają typowe dla wojska zabezpieczenie logistyczne, istnieje możliwość skorzystania
  z wyżywienia i wyposażenia wojskowego.
  ...
  Article Preview

  Zgromadzony do tej pory materiał dowodowy rozszerzył pierwotnie określony zakres śledztwa, bowiem wynika z niego uzasadnione podejrzenie, iż nieprawidłowo przeprowadzane odprawy celne były dokonywane przez funkcjonariuszy pod wpływem wytycznych, które jednocześnie naruszały przepisy prawa krajowego i wspólnotowego. (...)
  Analiza wskazanego powyżej materiału dowodowego uzasadniła prowadzenie ...
  Article Preview

  Ministerstwo Finansów informuje, że 13 lipca 2010 r. został zatwierdzony do realizacji Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 2010-2013+.

  Projekt Programu był dyskutowany zarówno z przedstawicielami izb celnych, jak też innymi instytucjami, takimi jak Pełnomocnik Rządu ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Fundacja im. Stefana Batorego. Po uwzględnieniu ich uwag i propozycji zgłoszonych podczas spotkań projekt ...

  Nr: ZZ Celnicy PL –73/10
  Pan Jan Vincent Rostowski
  Minister Finansów
  Szanowny Panie Ministrze.

  Zwracamy się uprzejmie z wnioskiem o zmiany dyskryminujących postanowień § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 10 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 940 ze zm) poprzez dodanie w § 10. 1 punktu 7 w brzmieniu „urzędzie celnym” oraz punktu 8 w brzmieniu „izbie celnej”

  UZASADNINIE

  Na początku pragnę przedstawić aktualny stan prawny :

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 10 lipca 2002 r.
  Rozdział 3. Praktyka zawodowa kandydatów na doradców podatkowych
  § 4. Kandydaci na doradców podatkowych, ...

  W 1998 roku Rząd RP zobowiązał się zrównać prawa funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej (załącznik na dole tekstu) W styczniu 2008 roku zostało to potwierdzone. Rząd obiecał celnikom rozpoczęcie prac nad włączeniem do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. Wraz z wejściem w życie ustawy o Służbie Celnej zrównano jednak jedynie rygory służby, zaostrzając je nawet w niektórych aspektach w stosunku do innych służb mundurowych. ...
  Article Preview

  Wzrasta skuteczność Służby Celnej w wykrywaniu nieprawidłowości funkcjonowania rynku gier hazardowych, w tym automatów o niskich wygranych.

  W I kwartale 2010 r. funkcjonariusze Służby Celnej przeprowadzili 404 kontrole kasyn gry, w których wykryli 4 nieprawidłowości oraz 583 kontrole salonów gier na automatach, w których stwierdzili 17 nieprawidłowości. W przypadku automatów oznacza to, że poziom wykrytych niezgodności wzrósł w stosunku ...

  Związek Zawodowy Celnicy PL

  Nysa, dnia 01.06.2010r.
  ZZ Celnicy PL – 42/2010
  Pan Paweł Arndt
  Przewodniczący
  Komisji Finansów Publicznych
  Szanowny Panie Przewodniczący

  W kontekście wdrożenia modernizacji Służby Celnej pragniemy zasygnalizować kilka najważniejszych problemów oraz wniosków o naprawę powstałych nadużyć władzy. To tylko część najważniejszych spraw, które wyszczególniamy w załączniku do niniejszego pisma.
  Komisja Finansów Publicznych jest ostatnią naszą nadzieją, że nadużycia i nieprawidłowości jakich dopuszcza się kierownictwo Służby Celnej, zostaną naprawione oraz zniwelowane, co może zapobiec narastaniu niepokojów społecznych w przyszłości. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie bada zgłoszonych nieprawidłowości ograniczając się do przekazania sprawy do wyjaśnienia do właściwego Resortu. Na zarzuty wobec Szefa Służby Celnej odpowiada więc Szef Służby Celnej. Minister Finansów sygnalizował przed Komisją ds. zbadania afery hazardowej, ...
  Article Preview

  W dniu 19 maja 2010 roku już po posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/631486A3CE84D8EAC125773B00303ED8?OpenDocument
  na stronach BIP MF zostały zamieszczone pakiety rozporządzeń w sprawie likwidacji izb celnych. W Ocenie Skutków Regulacji brak informacji o proteście partnerów społecznych, organów wladzy samorządowej i rządowej ...
  Article Preview

  http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/5870A93DC6B8A4C3C1257726004B918B?OpenDocument ...

  Powinniśmy spróbować raz jeszcze.
  Proponuję pikietę 5 listopada w Sobotę i nieważne, czy Senat przyjmie czy nie KAS.
  Pikieta pod Sejmem i Senatem z przejściem pod Pałac Prezydencki z Rodzinami, bliskimi, przyjaciółmi.
  Pikieta tak jak ta planowana na 15 października byłaby wyłącznie wskazująca na zagrożenia związane z KAS. Nie jesteśmy przeciwko reformie, ale nie wdrażanej w ten sposób, nie taką. ...
  .

...
vBDreams