• Służba Celna


  "Dzisiaj wprowadzając wartościowanie w szczególności na granicznych oddziałach celnych (biuro i odprawy), jak również w referatach ogólnych wprowadza się upodlanie ludzi, traktując ich pracę jako nie wymagającą żadnych umiejętności. Uznaje się, że osoby zatrudnione w oddziałowych biurach, w szczególności osoby z kancelarii, czy osoby odprawiające samochody osobowe, czy wszystkie osoby ...

  Zamieszczamy odpowiedź jaką otrzymał ZZ Celnicy PL od Minister Julii Pitery, Sekretarza Stanu w KPRM, która w Rządzie RP odpowiada m.in. za podejmowanie działań antykorupcyjnych. Niestety Pani Minister nie podjęła merytorycznie tematu i ograniczyła się do przekazania pisma SSC. Sekretariat Pani Minister przekazał odpowiedź w dniu 15.10.2010r. http://zz.celnicy.pl/tekst-471.html ...

  "Zgodnie z głosem wielu funkcjonariuszy, który dociera z pewnością także do Was, apeluję o przystąpienie do wspólnej skoordynowanej akcji protestacyjnej."

  Nysa, dnia 21.10.2010r..

  Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

  Przewodnicząca Zrzeszenia ZZSC
  Pani Barbara Smolińska

  Przewodniczący ZZSNP i A
  Pan Mirosław Sałata

  Przewodniczący federacji ZZSC
  Pan Jacek Staniszewski

  APEL

  Szanowna Koleżanko i Koledzy.

  Jak powszechnie wiadomo, Szef SC siłowo wdrożył ...

  W sprawie mianowań SR dla Warszawy Śródmieścia, rozpatrując w dniu 19.10.2010r. nasze zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa, podzielił nasze argumenty i uchylił postanowienie Prokuratury. Sprawa wraca więc do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
  Czy to oznacza wreszcie rzeczywiste śledztwo w sprawie mianowań? ...

  Minister Finansów zaserwował największe osiągnięcie organizacyjne i eksperyment nieznany w żadnej służbie jakim jest wartościowanie stanowisk. Wartościowanie oparte na absurdalnych zasadach, w których nie uwzględnia się wiedzy ani doświadczenia. Wartościowanie, w którym niedookreślenie wymogów w zakresie wykształcenia daje nieograniczone pole do kumoterstwa i nepotyzmu.
  Wartościowanie osłabia ...

  1. IC BIAŁA PODLASKA Szot Wiesław 0 728 465 160 w.szot@op.pl
  2. IC ŁÓDŹ Bakura Magdalena 42/638 82 37 ic.fi@lod.mofnet.gov.pl
  Pluta Katarzyna 42/638 82 37 katarzyna.pluta@lod.mofnet.gov.pl
  3. IC OPOLE Wałkiewicz Ewa 77 40 06 763 ewa.walkiewicz@opo.mofnet.gov.pl
  4. IC WROCŁAW Burtny Ryszard 71/370 53 29 ryszard.burtny@wro.mofnet.gov.pl,
  Matyja Elżbieta 71/370 53 07 elzbieta.matyja@wro.mofnet.gov.pl.
  ...

  "Pan Andrzej Seremet
  Prokurator Generalny
  Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się do Pana Prokuratora z informacją o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia, przez Szefa Służby Celnej(...), czynów polegających na przekroczeniu uprawnień oraz utrudnianiu prowadzenia działalności związkowej zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, tj. czynów określonych w art. 231 § 1 k.k. ...

  Związek Zawodowy Celnicy PL wysłał dzisiaj zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Szefa Służby Celnej. Ze względów oczywistych o dalszych szczegółach będziemy mogli poinformować dopiero po dostarczeniu zawiadomienia do Prokuratora Generalnego. ...

  "Walka z korupcją to nie tylko prowadzenie spraw korupcyjnych i zatrzymywanie przestępców, ale również edukacja, prewencja i profilaktyka antykorupcyjna. Jestem przekonany, że publikacja ta uświadomi urzędnikom czym jest korupcja, jakie konsekwencje można ponieść przyjmując łapówkę, a przede wszystkim jak należy zachować się w sytuacjach korupcyjnych – powiedział Szef CBA Paweł Wojtunik."
  ...
  Article Preview

  Gazeta Prawna informuje dzisiaj o planach Rządu dot. zmian w zaopatrzeniowym systemie emerytalnym. Okazuje się, że są rozpatrywane dwa warianty. Pierwszy zakłada, że prawo do emerytury policjanci uzyskają dopiero po 20 lub 25 latach służby, a nie jak to jest dziś już po 15 latach. W drugim wariancie funkcjonariusze zostaną włączeni do powszechnego systemu emerytalnego ...
  Article Preview

  Zamieszczamy link do Biuletynu z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych z dnia 23.09.2010r. Posłowie uznali za niezręczne, że odpowiedzi udziela Szef Służby Celnej. Warto przeczytać, gdyż Szef Służby Celnej wspomniał przy okazji, że oprócz centralizacji INTRASTAT, planuje też centralizację finansów, księgowości i rozliczeń.

  http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf...4?OpenDocument ...
  Article Preview

  Nowe przepisy wprowadzają odpowiedzialność majątkową celników za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych – w mieniu Skarbu Państwa będącym w dyspozycji służb podległych ministrowi finansów.

  Przygotowaliśmy dla Was ofertę ubezpieczenia, która dotyczy zakresu odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej.
  To bardzo dobra oferta. Ponadto zawiera zwrot kosztów adwokata i innych kosztów w postępowaniach ...

  Nie wiem czy wiecie, ale Służba Celna ma już inne zadania jako główne. Inne niż chciał tego ustawodawca w art.2 ustawy o Służbie Celnej.
  Tylko więc patrzeć, jak okaże się, że dla funkcjonowania systemu nie są potrzebne odprawy celne, TIR-y, towary. Najlepiej byłoby, gdyby podmioty zaczęły dokonywać odpraw poza granicami Polski, a administracja i tak będzie miała mnóstwo zadań logistyczno - planistyczno - reprezentacyjno - statystycznych do wykonania.

  Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 29.09.2010r.

  Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

  Pan Jan Vincent ...

  Związki Zawodowe złożyły w Ministerstwie Finansów wnioski lobbingowe z uwagi na bagatelizowanie zgłaszanych merytorycznych uwag do kilku projektów rozporządzeń. Złożony formularz lobbingowy oznacza zainteresowanie pracami nad projektem. Związki chcą przeprowadzić wysłuchanie publiczne na podstawie ustawy o prowadzeniu działalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Minister Finansów jednak milczy, przedstawia w BIP zmienione projekty, jednak nie odnosi się do powyższego, pomija większość zgłoszonych uwag i nie przedstawia ...

  Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 27.09.2010r.

  r: ZZ Celnicy PL – 90/2010

  Pan Jan Vincent Rostowski
  Minister Finansów

  Szanowny Panie Ministrze.

  Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o przekazanie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w postaci wszystkich dokumentów, które zostały przekazane do Ministerstwa Finansów w związku z projektem rozporządzenia ...

  Skargę do RPO Związki wysłały już dawno. Otrzymaliśmy pierwotnie odpowiedź, że RPO poprzestaje na wyjaśnieniach SSC. Interweniowaliśmy w sprawie powtórnie(poniżej treść kolejnego pisma). Wielu funkcjonariuszy złożyło indywidualne skargi.
  Warto upominać się o elementarne zasady demokratycznego państwa prawa, gdyż RPO zajął ponownie stanowisko w sprawie:
  http://www.sprawy-generalne.brpo.gov...09/1513022.pdf

  Związek Zawodowy Celnicy PL
  Ul. Szpitalna 3b, 5-7
  45-010 Opole
  Adres korespondencyjny:
  48-300 Nysa ul.Otmuchowska ...

  Jeszcze w 2008 roku ZZ Celnicy PL podczas spotkania prosił Ministra Jacka Kapicę o podjęcie działań celem usunięcia dyskryminacji funkcjonariuszy celnych w zakresie dot. konieczności odbywania praktyk na doradcę podatkowego przez funkcjonariuszy celnych. Otrzymaliśmy zapewnienie, że Pan Minister niniejszym zagadnieniem się zajmie. Niestety upłynęło sporo czasu i nic w tej ...

  Puławy dnia 28 września 2010r.
  Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej
  Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP
  Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy

  Znak: ZZZSC-10-32/10/3

  KOMUNIKAT
  Ze spotkań przedstawicieli central związkowych działających w Słuzbie Celnej z Kierownictwem Ministerstwa Finansów w dniach 17 i 27 września 2010 roku.

  W dniu 17 września 2010r. w gmachu Ministerstwa Finansów z inicjatywy Szefa Służby Celnej insp celnego Jacka Kapicy (zproszenie z dnia 10.09.br w zał.) odbyło się spotkanie kierownictwa Służby Celnej z przedstawicielami ...

  Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 24.09.2010r.

  Nr: ZZ Celnicy PL – 92/2010

  Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  (wysłano na adres: kancelaria@mofnet.gov.pl)

  W imieniu Związku Zawodowego Celnicy PL zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej w postaci oświadczeń majątkowych wraz z załącznikami funkcjonariuszy celnych, o których mowa ...

  Związkowcy poinformowali Ministra Finansów o kilku wybranych paradoksach w funkcjonowaniu Służby Celnej. Mimo uprzednich zapewnień Szefa Słuzby Celnej nic przez kilka lat nie zostało zrobione.
  Pismo do pobrania jako załącznik ...

  W dniu 23.09.2010r. Komisja Finansów Publicznych zebrała się celem rozpatrzenia odpowiedzi na Dezyderat nr 2 w sprawie likwidacji trzech izb celnych oraz mianowań funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o SC.
  Komisja nie rozpoczęła nawet merytorycznego rozpatrywania sprawy. Kwestia została odroczona na kolejne posiedzenie.

  Odpowiedź Ministra Finansów na Dezyderat wszyscy pamiętamy http://zz.celnicy.pl/upload/art460/2f8a6df2.pdf

  W przeddzień posiedzenia związkowcy wysłali do Przewodniczącego stanowisko w sprawie:

  Warszawa, dnia 21 września 2010 r.

  Przewodniczący Komisji
  Finansów Publicznych
  Poseł na Sejm RP
  Paweł Arndt

  Szanowny Panie Przewodniczący

  Działając w imieniu Związku Zawodowego Celnicy PL, niniejszym przedstawiam
  stanowisko Związku Zawodowego Celnicy PL w przedmiocie odpowiedzi Ministra
  Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. na Dezyderat nr 2 Komisji Finansów
  Publicznych w zakresie mianowania funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe.
  Związek Zawodowy Celnicy PL negatywrue ocenia stanowisko wyrazone przez
  Ministra Finansów zarówno w zakresie oceny sytuacji prawne) związanej
  z procesem mianowań funkcjonariuszy celnych, jak i w zakresie wniosków
  dotyczących ingerencji Szefa Służby Celnej w przedmiotowy proces.
  Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że nieprawidłowości formalnoprawne,
  jakie zaistniały w procesie mianowań funkcjonariuszy celnych na podstawie nowej
  ustawy o Służbie Celnej nie powinny być w żadnej mierze oceniane z punktu
  widzenia ilości funkcjonariuszy, którzy zdecydowali się na zaskarżenie aktów
  mianowania. Według Ministra Finansów, zestawienie liczby funkcjonariuszy ...
  Article Preview

  W dniu 21.09.2010r. Szef Słuzby Celnej udzielił wywiadu do Dziennika Gazeta Prawna. Szef życzy celnikom "Satysfakcji z pracy i poczucia dumy ze służby. Niezbędnych narzędzi do wykonywania powierzonych zadań i sprawiedliwych szefów."
  Zdaniem Szefa ..."Kontynuujemy modernizację, mamy konkretną strategię rozwoju. Nowa ustawa o Służbie Celnej uporządkowała nasze ...
  Article Preview

  Dziennik Gazeta Prawna odniósł się w dzisiejszym wydaniu do podnoszonego przez celników problemu ucieczki odpraw celnych z Polski. Niestety Ministerstwo Finansów nie widzi problemu w kilkuset milionowych rokrocznych stratach budżetu.
  http://biznes.gazetaprawna.pl/artyku...w_zlotych.html ...
  .

...
vBDreams