• Niektóre projekty roporządzeń Ministra Finansów zawierają niepełne dane w uzasadnieniu

  Związki Zawodowe złożyły w Ministerstwie Finansów wnioski lobbingowe z uwagi na bagatelizowanie zgłaszanych merytorycznych uwag do kilku projektów rozporządzeń. Złożony formularz lobbingowy oznacza zainteresowanie pracami nad projektem. Związki chcą przeprowadzić wysłuchanie publiczne na podstawie ustawy o prowadzeniu działalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Minister Finansów jednak milczy, przedstawia w BIP zmienione projekty, jednak nie odnosi się do powyższego, pomija większość zgłoszonych uwag i nie przedstawia informacji o zgłoszonych na wniosku lobbingowym uwagach
  Związki proszą więc Ministra Finansów o przedstawienie informacji jaka jest procedura legislacyjna/techniki legislacji funkcjonujące w Ministerstwie Finansów. Pytają jak można przeprowadzić wysłuchanie publiczne dot. aktu prawnego podpisywanego przez Ministra Finansów?

  Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 27.09.2010r.

  Nr: ZZ Celnicy PL – 93/2010

  Pan Jan Vincent Rostowski
  Minister Finansów

  Szanowny Panie Ministrze.

  Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat możliwości przeprowadzenia wysłuchania publicznego na podstawie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w zakresie aktów prawnych rozporządzeń/zarządzeń, które podpisuje Minister Finansów.
  Związek Zawodowy Celnicy PL zgłosił na odpowiednim formularzu zainteresowanie pracami nad kilkoma projektami rozporządzeń.
  Pomimo powyższego, zarówno projekt z dnia 21 września 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości,
  oraz
  projekt z dnia 7 września 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego funkcjonariuszy celnych - do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz.1323 i Nr 201, poz. 1540)
  ukazały się w BIP bez ustosunkowania się do zgłoszonych większości uwag, z nieprawdziwą informacją o niezgłoszeniu uwag, jak i bez informacji o złożonym wniosku zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia w trybie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

  Wobec powyższego prosimy uprzejmie o przekazanie informacji na temat procedur obowiązujących w Ministerstwie Finansów w tym zakresie, jak również wskazanie terminu wysłuchania publicznego.

  Do wiadomości
  1. Pani Julia Pitera – Sekretarz Stanu w KPRM
  2. Pan Michał Boni – Minister w KPRM, Członek Rady Ministrów


  Z poważaniem:
  Przewodniczący
  ZZ Celnicy PL
  Sławomir Siwy
...
vBDreams