• Pismo do Pani Minister Finansów w sprawie oskładkowania świadczenia na podst. art.25 ustawy zaopatrzeniowej

    W imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z wnioskiem o zmianę wytycznych dla dyrektorów IAS dot. oskładkowania świadczenia otrzymywanego przez funkcjonariuszy na podst. art. 25 ustawy z dnia 11 maja 2017r o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (…) i ich rodzin w okresie do przyznania i wypłaty emerytury przez Zakład Emerytalno Rentowy MSW.
    celnicy55-18 do MF potracenia od świadczenia emerytalnego.doc
...
vBDreams