• Kolejne wystąpienie do Prezydenta RP

    W związku pismem nr j/w, w którym Kancelaria Prezydenta odmówiła udzielenia informacji publicznej jakoby nie dotyczyła faktów, uprzejmie wyjaśniam, że w ocenie Związku zapytanie nie dotyczyło motywów zachowania się Pana Prezydenta, a faktów związanych z pełnioną przez Pana Prezydenta funkcją. Wyjaśniając zatem bliżej: 1. Pytanie pierwsze dotyczyło tego, „Czy Prezydent Andrzej Duda w trakcie procesu legalizacyjnego ustawy o KAS lub ustawy przepisy wprowadzające ustawę o KAS zgłaszał jakiekolwiek wątpliwości odnośnie braku trybu odwoławczego w stosunku do zwalnianych funkcjonariuszy/pracowników (jeżeli tak, proszę o dołączenie dokumentów potwierdzających wątpliwości Pana Prezydenta)? Zgłoszenia takie przecież maja charakter pisemnych uwag lub wystąpień, a zatem ich wystąpienie (lub ich brak) jest faktem. 2. Czy Prezydent Andrzej Duda przy podpisywaniu ustawy, brał pod uwagę, że art. 170 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o KAS nie przewiduje trybu odwoławczego dla zwalnianych funkcjonariuszy/pracowników KAS? Jest to również w ocenie Związku fakt – było lub nie było to brane pod uwagę. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to zapewne powstała opinia, notatka, analiza itp. Dokument taki może być pomocny w trwających procesach sądowych. Pozostałe pytania dotyczą treści takich analiz - napisał ZZ Celnicy PL do Prezydenta

    Czytaj więcej w zał pliku
    celnicy37-18-do Prezydenta po odmowie udzielenia informacji_projekt.doc

...
vBDreams