• II SAB/Lu 165/17 - Wyrok WSA w Lublinie

    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 1 marca 2018 r. sprawy ze skargi K. D. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie braku propozycji służby w Służbie Celno-Skarbowej I. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydania decyzji w przedmiocie pełnienia służby przez K. D. oraz do rozpoznania odwołania K. D. z dnia [...] czerwca 2017 roku w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; II. stwierdza, że bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz K. D. kwotę [...](czterysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania
    http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7D77EF420C
...
vBDreams