• Pismo procesowe do NSA

    ZZ Celnicy PL złożył dzisiaj w NSA pismo procesowe do kilkudziesięciu spraw osób ucywilnionych. Pisma nie publikuję, by nie ułatwiać MF. Pismo kończy się w następujący sposób:
    "Orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych ukształtowało się w kierunku wydawałoby się oczywistym w demokratycznym państwie prawa. Kontrola sądowoadministracyjna obejmuje bowiem nie tylko kontrolę działania organu ale także legalność prawa, na podstawie którego działanie to zostało podjęte. W niniejszej sprawie, jeszcze dalej, gdyż działanie organu, zostało podjęte na podstawie, nie prawa, a wytycznych odgórnych, które zignorowały obowiązujące przepisy prawa. Nie sposób wyobrazić sobie, by te wszystkie ww. działania, w demokratycznym państwie, a więc błędy legislacyjne, zaniechania ustawodawcy i wyżej opisane pozaprawne działania organu nie mogły być skontrolowane. Ww. działania i błędy legislacyjne nie mogą w państwie prawnym wpływać na ograniczenia praw jednostki, nawet jeśli to jest celem takich działań - ustawodawcy, organu. Jeszcze raz podkreślę z ostrożności procesowej, że w niniejszej sprawie, nawet jeśli zamkniemy się na Konstytucję i prawo międzynarodowe i utrwaloną linię orzeczniczą i doktrynę, to i tak nie można zaakceptować tego, że organ kierował się wytycznymi, które uniemożliwiły zastosowanie przepisów ustawy przepisy wprowadzające ustawę o KAS
    Mając na uwadze powyższe proszę o przeprowadzenie rozprawy i wydanie sprawiedliwego orzeczenia, które będzie chronić obowiązujący w Polsce porządek prawny i pozwoli Obywatelowi, który kwestionuje działania organów i podnosi, że doszło do naruszenia jego praw, na rozpatrzenie sprawy przez Sąd. Proszę o odwołanie się do podstawowej funkcji ustrojowej Sądów - art.175ust.1 Konstytucji, czyli wydanie orzeczenia zapewniającego ochronę wartości konstytucyjnych. Proszę o prawidłowe wymierzenie sprawiedliwości, z uwzględnieniem standardów konstytucyjnych.
    Proszę o orzeczenie, które zapewni ochronę przez Sąd prawa jednostki do Sądu, tzn. prawa do sprawiedliwego i zgodnego z regulacjami konstytucyjnymi i przepisami ustawy przepisy wprowadzające ustawę o KAS, bo te także zostały naruszone, rozstrzygnięcia sprawy -€“ por. wyrok NSA z 20 listopada 2015 r. sygn.akt I OSK 1003/14.

    Zał. pismo Szefa KAS nr RS4.0101.1.2017 z dnia 27stycznia 2017r."
...
vBDreams