• Wyrok WSA w Krakowie - III SA/Kr 890/17

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Kutzner Sędziowie WSA Bożenna Blitek WSA Kazimierz Bandarzewski (spr.) Protokolant Aleksandra Grabiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2017 r. sprawy ze skargi B. B. na czynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 23 maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie propozycji zatrudnienia dla funkcjonariusza
  I. stwierdza bezskuteczność czynności Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 23 maja 2017 r. nr [...],
  II. uznaje obowiązek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do przedłożenia skarżącemu pisemnej propozycji warunków zatrudnienia albo pełnienia służby, która uwzględnia posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej służby skarżącego, a także dotychczasowe jego miejsce zamieszkania,
  III. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę 480,00 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
  uzasadnienie
  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8330E65BB8

  Takich wyroków jest już 38 w WSA Kraków. W związku z uznaniem przez Sąd, że propozycja jest czynnością z zakresu administracji publicznej, a nie decyzją, WSA oddala skargi na bezczynność DIAS w kwestii braku rozpatrzenia odwołania. WSA uznał też, że DIAS nie jest w bezczynności, jeżeli przedstawił propozycję. WSA stwierdza, że jeżeli kolejna propozycja, będzie propozycją pracy i zostanie zaskarżona to będzie kontrolowana pod kątem spełnienia kryteriów. Aktualnie nie ma takiej oceny, ponieważ propozycja nie ma żadnego uzasadnienia.
...
vBDreams