• Wyrok WSA w Kielcach II SA/Ke 579/17 z dnia 14.11.2017 r. dotyczy braku propozycji.


  II SA/Ke 579/17 - Wyrok

  Data orzeczenia 2017-11-14
  Data wpływu 2017-08-31
  Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
  Sędziowie Dorota Pędziwilk-Moskal
  Jacek Kuza /przewodniczący/
  Krzysztof Armański /sprawozdawca/
  Symbol z opisem 6197 Służba Celna
  Skarżony organ Dyrektor Izby Skarbowej
  Treść wyniku Uchylono zaskarżony akt
  Sentencja
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Kuza, Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Armański (spr.), Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal, Protokolant Starszy inspektor sądowy Urszula Opara, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 października 2017r. sprawy ze skargi E. J. na akt Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 23 maja 2017r. znak: [...] w przedmiocie określenia warunków zatrudnienia I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obowiązek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do złożenia E. J. pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby, która uwzględni posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej służby, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania; III. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz E. J. kwotę 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
...
vBDreams