• Wyroki Sądów


  10 maja 2018 r. WSA w Poznaniu wydał wyrok w sprawie funkcjonariusza bez propozycji służby i pracy (wygaszonego).
  Sąd zobowiązał Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami oraz stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca ...

  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok w dniu 25.01.2018r.o sygn VI Ua 73/17 dot. kontynuacji chorobowego dla funkcjonariusza celnego zwolnionego ze służby - "wygaszonego". Jak wiadomo ZUS odmawiał wypłaty świadczenia. Sąd nie podzielił tej interpretacji ZUS. ...

  W dniu 25.04.2018r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach sygn V Pa 20/18 potwierdzający zapadające już podobne wyroki sądów I instancji także w innych regionach kraju dot. odprawy dla pracownika cywilnego.
  Wyrok jest prawomocny.
  SO utrzymał w mocy pozytywny dla strony wyrok Sądu I instancji.
  Należy się 6-o miesięczna odprawa, a nie tak jak MF narzucił swoją ...

  Zapadł wyrok dla pracownika korpusu służby cywilnej przywracający pracownika do pracy, pracownika, któremu wygaszono stosunek służbowy
  https://www.saos.org.pl/judgments/322867 ...

  Zapadł kolejny korzystny wyrok w sprawie odpraw dla pracowników korpusu służby cywilnej.
  Wyrok VIII P 923/17, wyrok z dnia 2018-03-23 Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.
  W ogłoszonej ustnie sentencji wyroku sąd uznał za zasadne roszczenie o ustalenie świadczenia należnego pracownikom korpusu służby cywilnej, których stosunek pracy wygaszono w ramach nowotworzenia ...

  Dnia 5 marca WSA w Gliwicach wydał dwa korzystne wyroki dla naszych Kolegów.
  - Wygaszenie
  Skarga dotyczyła uregulowania stosunku służbowego – syg. Akt IV SAB/Gl 18/18
  W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd zauważył:
  Ustawodawca w artykule 170 ust. 2 wskazuje nieprzedstawienie propozycji służby jako warunek, który wygasza stosunek materialno-prawny.
  Nie jest to jednak wygaszenie jakie jest wymagane w przepisach prawa i dlatego stosunek materialno-prawny, ...

  Pod linkiem znajduje się wyrok WSA w Krakowie, w którym WSA odnosi się do orzecznictwa NSA.
  Zapadły też wyroki uwzględniające skargi w WSA w Lublinie. Dzisiaj też ogłoszono wyrok osoby bez propozycji w WSA w Gliwicach, w którym WSA zobowiązał DIAS do wydania decyzji.

  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5B7B7839AA ...

  WSA w Krakowie wydał kolejne wyroki ze skargi na inny akt lub czynność, w tym skargę kasacyjną w ramach autokontroli.

  Generalnie stanowisko tego Sądu jest konsekwentne.

  Według Sądu uznanie, że propozycja jest niewiążącą ofertą, jest nie do obrony w państwie prawa. Według Kodeksu Cywilnego po przedstawieniu oferty, może ona być przyjęta, a wcześniej negocjowana. Jeżeli oblat jej nie przyjmuje, to nie wywołuje ona skutku. Funkcjonariusze otrzymali natomiast "€žpropozycje ...

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 1 marca 2018 r. sprawy ze skargi K. D. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie braku propozycji służby w Służbie Celno-Skarbowej I. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydania decyzji w przedmiocie pełnienia służby przez K. D. oraz ...

  Publikujemy pismo do NSA, które powinien wysłać do NSA, każdy funkcjonariusz, który nie otrzymał propozycji albo nie przyjął propozycji ucywilnienia(oczywiście po odpowiednim dostosowaniu treści pisma)
  Kancelaria nie wyśle tego pisma, dlatego pismo wysyła każdy samodzielnie, niezależnie od tego, że udzielił kancelarii pełnomocnictwa.
  Pismo wysyłamy do NSA, nawet gdy nie znamy sygnatury. Podajemy wówczas sygnaturę WSA ...
  .

...
vBDreams