• Wzory pism - propozycje

  Article Preview

  Ucywilnieni funkcjonariusze celni

  Koleżanki i Koledzy

  Uprzejmie informujemy, że w Sądzie Okręgowym w Białymstoku zapadł wyrok, w którym oddalono apelację DIAS od wyroku Sądu Rejonowego, który nakazał wydanie świadectwa służby -€“ sentencje wyroków załączamy do komunikatu.

  W dniu 23 sierpnia 2018r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku zapadł kolejny wyrok w tej sprawie, którego treść udostępniamy jako załącznik. W uzasadnieniu Sąd powołał się na ...

  Publikujemy Komunikat zawierający skargę do WSA Warszawa w sytuacji, gdy po wezwaniu do wydania decyzji o zwolnieniu (ucywilnienie, brak propozycji) - dot. osób, które przegrały w WSA - DIAS wydał Postanowienie i po zażaleniu tego do Szefa KAS, którego wzór był już udostępniany, Szef KAS utrzymał w mocy Postanowienie DIAS.

  ...

  Publikujemy komunikat, do którego załączamy wzory zażaleń do Szefa KAS.
  Dotyczy to sytuacji gdzie składaliśmy wniosek o wydanie decyzji zwalniającej.
  Obecnie pojawiły się pierwsze postanowienia DIAS o odmowie wydania decyzji.
  Wcześniej były pisma zwykłe albo milczenie i do tego trybu przedstawialiśmy drogę z ponagleniem Szefa KAS i następnie skargą do WSA.

  W sytuacji, gdzie DIAS wydał ...

  Poniżej fragment z wyroku WSA w Łodzi sygn III SA/Łd 817/17 z dnia 15 maja 2018r., który dzisiaj odebraliśmy.
  Proponujemy ten fragment koniecznie dopisać do uzasadnienia skargi do ETPCZ.

  "Na zakończenie należy zwrócić uwagę, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoich orzeczeniach wskazywał na konieczność zapewnienia prawa do rzetelnego procesu i obowiązek zapewnienia ...

  Publikujemy komunikat zawierający wzór skargi do WSA w sytuacji, gdy sąd powszechny przekazał sprawę do rozpatrzenia Szefowi KAS, a ten wydał postanowienie i odmówił rozpatrzenia

  ...

  Publikujemy w komunikacie opis trybu przy składaniu skarg do ETPCZ oraz wzory skarg do wykorzystania.
  Dodatkowo informujemy, że omyłkowo w komunikacie jest mowa o dwóch plikach pdf. To jest jeden formularz skargi dla tych co nie przyjęli i osób, które przyjęły. To jest po prostu jednolity formularz skargi.


  ...

  Publikujemy pismo, w którym udzielamy odpowiedzi na pytania w sprawie zmiany zasad obsługi prawnej i nowej kancelarii

  ...

  Publikujemy wzory skarg do WSA po ponagleniu Szefa KAS oraz komunikat.

  Jest to tryb o wydanie decyzji zwalniającej.

  Wysyłają tylko te osoby, które mają niekorzystne wyroki w WSA.

  Pozostałe kwestie w zał. komunikacie

  Publikujemy w uzupełnieniu skargę dla osób bez propozycji, której omyłkowo nie dostarczono wraz z pierwszym komunikatem
  ...

  Publikujemy Komunikat dot. zmiany Kancelarii.
  Na merytoryczne pytania odpowiemy zbiorczo w odrębnej korespondencji.
  Proszę ewentualne pytania składać mailowo do Przewodniczących ZOI w terminie do 17 czerwca br. Tam, gdzie Przewodniczący ma absencję urlopową albo chorobową, proszę składać do kogoś z Zarządu ZOI lub wskazane osoby zastępujące. Jeżeli nie wskazano nikogo w zastępstwie ...

  Poseł Paweł Papke zapytał MF o skalę spraw dot. odpraw członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń.
  Do 22 maja toczyło się tylko 47 spraw!
  To niewiele, zważywszy, że sprawy są wygrywane. Mamy już takie pozytywne wyroki z kilku Sądów - dostępne informacje na ten temat w zakładce po lewej "WYROKI SĄDÓW"

  Publikujemy wezwanie do zapłaty odprawy oraz pozew (przykładowy dla większej liczby ...

  Koleżanki i Koledzy!

  Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami przedstawialiśmy wzory wezwań do DIAS dla 3 grup osób (do wydania decyzji zwalniającej) dla osób:
  1) którzy nie dostali żadnej propozycji
  2) którzy dostali tylko propozycje pracy (ale jej nie przyjęli)
  3) którzy dostali propozycję pracy i ją przyjęli.
  Pojawiają się pierwsze odpowiedzi DIAS. Oczywiście organy niezmiennie ...

  Funkcjonariusze i Pracownicy KAS
  wszyscy
  Zwolnieni pracownicy i Funkcjonariusze KAS
  Ucywilnieni Funkcjonariusze

  Koleżanki i Koledzy

  Wobec braku dialogu z MF, na prośbę wielu funkcjonariuszy i pracowników, przedstawiamy ścieżkę do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.

  Więcej w zał. plikach:  ...

  Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami udostępniamy w załączeniu wezwania dla 3 grup osób (do wydania decyzji zwalniającej) dla osób:

  1) którzy nie dostali żadnej propozycji
  2) którzy dostali tylko propozycje pracy (ale jej nie przyjęli)
  3) którzy dostali propozycję pracy i ją przyjęli.

  Po odpowiedzi DIAS lub milczeniu DIAS przedstawimy wzór skargi do WSA.
  ...

  Pracownicy i Funkcjonariusze KAS, którzy złożyli wniosek o emeryturę i nie otrzymali odpowiedzi

  Koleżanki i Koledzy

  Wobec braku dialogu z MF, mając na uwadze brak reakcji na interwencje Związku w MF w tym zakresie, jak również brak odpowiedzi ze strony dyrektorów IAS na Wasze wnioski o wypłaty świadczenia pieniężnego w związku z wnioskiem o przejście na emeryturę lub policyjną rentę

  Udostępniamy, wzór ponaglenia, ...

  Funkcjonariusze i Pracownicy ("ucywilnieni") KAS

  Dyrektor IAS w Szczecinie odmówił wydania zaświadczeń, o które zwracają się osoby zwolnione, ucywilnione, a także funkcjonariusze. Chodzi o odmowę wydania dwóch zaświadczeń (dotyczącego wykonywania przez okres 5 lat tzw. zadań policyjnych oraz zaświadczenia o wysokości uposażenia wraz z 1/12 nagrody rocznej w okresie służby Służbie Celnej oraz Służbie Celno-Skarbowej). ...
  Article Preview

  Związek Zawodowy Celnicy PL, odpowiadając na liczne prośby środowiska zawodowego, uprzejmie informuje, że przedstawi niebawem, w kolejnym Komunikacie, ścieżkę skargi do Komisji Petycji PE, Komisji Europejskiej, którą wykorzystują wszyscy zatrudnieni i pełniący służbę w KAS oraz zwolnieni z KAS/osoby, którym wygasł stosunek pracy/służbowy, którzy nie akceptują wykreowanego ...

  Związek Zawodowy Celnicy PL informuje, że wkraczamy w decydującą fazę walki w Sądach. Już na koniec stycznia zaplanowano rozprawę w NSA, o czym informują nas sami Sędziowie. Jak poinformowano nas w WSA, w grudniu odbędzie się narada Prezesów WSA z Prezesem NSA w tej sprawie.
  Czytaj więcej w zał. KOMUNIKACIE

  ...

  UWAGA!

  W komunikacie nr 2 wkradł się błąd w adresie mailowym.
  Powinno być celnicy@baraniewski.pl
  Komunikat zamieszczamy z już poprawionym adresem e-mail
  Pytania kierujemy przez Przewodniczących ZOI. Osoby zwolnione mogą pytać przez Przewodniczącego Koła zwolnionych.

  Publikujemy dwa KOMUNIKATY, nr 1 to właściwie pismo przewodnie.
  Komunikat nr 2 zawiera informację o zmianie ...

  Koleżanki i Koledzy

  Związek Zawodowy Celnicy PL załącza pismo procesowe, które należy wysłać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w toczących się sprawach.


  OSOBY, KTÓRE UDZIELIŁY PEŁNOMOCNICTWA KANCELARII, NIE WYSYŁAJĄ RZECZONEGO PISMA PROCESOWEGO, GDYŻ UCZYNI TO KANCELARIA.

  Zał. pismo procesowe

  Publikujemy też stary Komunikat, który był już wcześniej rozesłany.
  ...

  Udostępniamy możliwość skorzystania z pomocy adwokata, dla członków Związku od ponad 6 m-cy bezpłatnie, a dla pozostałych członków i osób nienależących do Związku na zasadach wskazanych w Komunikacie.

  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Komunikatu.

  Z uwagi na zapytania odnośnie kosztów opłat sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń w związku z wdrożeniem KAS i możliwością ...

  Z uwagi na zapytania odnośnie kosztów opłat sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń w związku z wdrożeniem KAS i możliwością udzielenia pełnomocnictwa, Zarząd Główny ZZ Celnicy PL pragnie doprecyzować Komunikat nr ZZ Celnicy PL – 120/17 z dnia 20.07.2017r i wyjaśnić potencjalne nieporozumienia.
  Czytaj więcej w Komunikacie

  ...

  Związek Zawodowy zwraca uwagę, że w Komunikacie nr ZZ Celnicy PL-88-13-17 z dnia 27.07.2017r. wkradł się błąd.

  Czytaj więcej w załączonym Komunikacie

  ...

  Publikujemy Komunikat dot. skargi do WSA dla osób bez propozycji w ogóle i ucywilnionych(dla ucywilnionych jest to kontynuacja jednej z dróg prawnych)

  Pozdrawiam
  Sławomir Siwy

  ...

  Zarząd Główny ZZ Celnicy PL udostępnia wzory skarg do WSA dla osób ucywilnionych, które wcześniej składały Zażalenie do Szefa KAS na bezczynność DIAS (wg. wzoru nr 2) lub Wezwanie do Szefa KAS o usunięcie naruszenia prawa (wg. wzoru 3).

  Skargę może wysłać osoba, która otrzymała odpowiedź z MF na to Wezwanie/Zażalenie lub gdy minęło 30 dni od wysłania Zażalenia/Wezwania.

  Szczegóły postępowania są w Komunikacie. ...

  Publikujemy KOMUNIKAT zawierający wzór skargi do WSA na inny akt lub czynność - dot. tylko ucywilnionych


  ...

  Zarząd Główny ZZ Celnicy PL w załączeniu przedstawia 3 wzory pism do Szefa KAS:

  1) zażalenie na brak przedstawienia propozycji służby do Szefa KAS -wzór nr 1
  2) zażalenie ucywilnionych do Szefa KAS na bezczynność DIAS -€“ wzór nr 2
  3) wezwanie do Szefa KAS o usunięcie naruszenia prawa -€“ wzór nr 3

  Odnośnie powyższych wzorów przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia w treści załączonego komunikatu. Niestety, zgodnie ...

  Związek Zawodowy Celnicy PL przesyła wzór skargi do Sądu dla osób, które dostały od DIAS odpowiedź negatywną na odwołanie od ucywilnienia lub negatywną odpowiedź zarazem na odwołanie i na wezwanie do przedstawienia propozycji służby (w jednym piśmie).

  Nie dotyczy to osób, które dostały wyłącznie negatywną odpowiedź na wezwanie do złożenia propozycji (wynika to z treści pisma) lub które ...

  Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL otrzymał informacje od członków Związku z różnych IAS w Kraju, iż odpowiedź DIAS na wezwanie do przedstawienia świadectwa służby wobec osób ucywilnianych jest negatywna. DIAS wskazuje na brak takiego prawnego obowiązku i brak stosownych zapisów ustaw o KAS oraz przepisów ustawy wprowadzających KAS. Sugeruje wydanie tego ...
  Article Preview

  WAŻNE !!!

  Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL publikuje w załączeniu wezwanie do usunięcia naruszenia prawa do PILNEGO ZŁOŻENIA przez osoby:

  1. które nie otrzymały żadnej propozycji niezależnie od tego czy złożyły wcześniej wezwanie czy nie
  2. osoby, które odmówiły przyjęcia propozycji pracy (odmówiły ucywilnienia), niezależnie od tego czy złożyły odwołanie czy nie
  3. osoby, które przyjęły propozycję pracy, niezależnie od tego ...

  Publikujemy odwołanie od ucywilnienia dla funkcjonariuszy z Izb - wąsko.
  Odwołanie zawiera dodatkowo kwestię obniżenia uposażenia o składkę chorobową.

  ...

  Publikujemy dodatkowe oświadczenie i pismo, które rekomendujemy, aby składały osoby odwołujące się od ucywilnienia.
  Wszystko wyjaśnione jest w Komunikacie

  ...

  Publikujemy KOMUNIKAT, a w nim kolejne wzory pism procesowych i odwołania w związku z procesem wręczania propozycji do KAS albo brakiem propozycji już na tym etapie:
  1. Odwołanie od ucywilnienia, gdy określono datę przekształcenia stosunku służbowego wstecz np. z dniem 1 maja 2017r.
  2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy propozycją służby obniżono uposażenie zasadnicze
  3. Wezwanie, gdy nie ma propozycji ...

  Publikujemy Komunikat zawierający przekazane i upublicznione wcześniej druki
  1. odwołania
  2. wezwania o wypłatę odprawy
  3. wezwania o wydanie świadectwa służby

  UWAGA! Komunikat uzupełniono o:
  1. dodatkowe wezwanie, które składamy na samym początku po otrzymaniu propozycji.

  Następnie składamy odwołanie - w terminie do 14 dni od dnia otrzymania propozycji, ale przed odpowiedzią na propozycję tzn. przed jej przyjęciem. ...
  .

...
vBDreams