• Związki zawodowe


  WERSJA AKTUALNA !!!
  Zarząd ZZ Celnicy PL postanawia przeznaczyć środki będące w dyspozycji Związku na fundusz o charakterze zapomogowo - pożyczkowym dla funkcjonariuszy i pracowników, którzy są członkami Związku Zawodowego Celnicy PL. Szczegóły w załącznikach.
  ...

  Do pobrania Statut ZZ Celnicy PL
  ...

  Jeżeli należysz do ZZ Celnicy PL masz prawo do:

  - ochrony swojego stosunku służbowego i płacy
  - wsparcia Związku w indywidualnych negocjacjach z pracodawcą lub przełożonym
  - współdecydowania w kwestiach związkowych i uczestniczyć możesz w zebraniach organów statutowych Związku
  - profesjonalnych porad prawnych udzielanych przez adwokata zatrudnionego przez Związek za pośrednictwem organów Związku
  - bezpłatnego adwokata w sytuacji prowadzonych wobec Ciebie postępowań wynikających ze ...

  "Celnicy używali służbowe auta niezgodnie z przeznaczeniem. Teraz muszą zwrócić Brukseli 6 mln zł dotacji" - informuje DGP

  http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosc...l_dotacji.html ...

  W ostatnim czasie wzrasta wciąż liczebność Związku Zawodowego Celnicy PL. Związek jeszcze niedawno liczył w granicach 500 członków. Dzisiaj osiąga już liczbę około 650 członków.

  Ponadto powstają struktury Związku w poszczególnych izbach. W IC Opole, Warszawa, Przemyśl, Biała Podlaska, Gdynia, Katowice zawiązały się Zakładowe Organizacje Izbowe. Ponadto powstają Koła Związku - ostatnio w Izbie Celnej w Rzepinie i Kielcach. Związek ma przedstawicieli na większości przejść granicznych oraz w portach lotniczych i morskich. To jedyny działający w Służbie Celnej ...

  W dniu 10.11.2010r. odbyło się spotkanie SSC ze Związkami Zawodowymi. Przedstawiciele ZZ Celnicy PL nie wzięli udziału w spotkaniu z uwagi na fakt, iż MF nie udzielił odpowiedzi na pismo skierowane do SSC o charakter spotkania.
  ZZ Celnicy PL stoi na stanowisku, iż zgodnie z prawem zasady wynagradzania winny podlegać uzgodnieniom. Nie jest właściwy tryb konsultacji wynikający z art.19 ustawy o Związkach ...

  Związki Zawodowe złożyły w Ministerstwie Finansów wnioski lobbingowe z uwagi na bagatelizowanie zgłaszanych merytorycznych uwag do kilku projektów rozporządzeń. Złożony formularz lobbingowy oznacza zainteresowanie pracami nad projektem. Związki chcą przeprowadzić wysłuchanie publiczne na podstawie ustawy o prowadzeniu działalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Minister Finansów jednak milczy, przedstawia w BIP zmienione projekty, jednak nie odnosi się do powyższego, pomija większość zgłoszonych uwag i nie przedstawia ...

  W dniu 23.09.2010r. Komisja Finansów Publicznych zebrała się celem rozpatrzenia odpowiedzi na Dezyderat nr 2 w sprawie likwidacji trzech izb celnych oraz mianowań funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o SC.
  Komisja nie rozpoczęła nawet merytorycznego rozpatrywania sprawy. Kwestia została odroczona na kolejne posiedzenie.

  Odpowiedź Ministra Finansów na Dezyderat wszyscy pamiętamy http://zz.celnicy.pl/upload/art460/2f8a6df2.pdf

  W przeddzień posiedzenia związkowcy wysłali do Przewodniczącego stanowisko w sprawie:

  Warszawa, dnia 21 września 2010 r.

  Przewodniczący Komisji
  Finansów Publicznych
  Poseł na Sejm RP
  Paweł Arndt

  Szanowny Panie Przewodniczący

  Działając w imieniu Związku Zawodowego Celnicy PL, niniejszym przedstawiam
  stanowisko Związku Zawodowego Celnicy PL w przedmiocie odpowiedzi Ministra
  Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. na Dezyderat nr 2 Komisji Finansów
  Publicznych w zakresie mianowania funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe.
  Związek Zawodowy Celnicy PL negatywrue ocenia stanowisko wyrazone przez
  Ministra Finansów zarówno w zakresie oceny sytuacji prawne) związanej
  z procesem mianowań funkcjonariuszy celnych, jak i w zakresie wniosków
  dotyczących ingerencji Szefa Służby Celnej w przedmiotowy proces.
  Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że nieprawidłowości formalnoprawne,
  jakie zaistniały w procesie mianowań funkcjonariuszy celnych na podstawie nowej
  ustawy o Służbie Celnej nie powinny być w żadnej mierze oceniane z punktu
  widzenia ilości funkcjonariuszy, którzy zdecydowali się na zaskarżenie aktów
  mianowania. Według Ministra Finansów, zestawienie liczby funkcjonariuszy ...

  Wszystkie ogólnopolskie Związki Zawodowe działające w Służbie Celnej postulują o zrównanie praw funkcjonariuszy celnych z funkcjonariuszami innych służb mundurowych, albo milczą w tym zakresie.
  Jedynie Federacja ZZSC, która wielokrotnie przedstawiała prawne uzasadnienie zrównania praw celników z innymi służbami, wbrew wielu swoim dotychczasowym stanowiskom, zasygnalizowała wstępnie ...

  Nr: ZZ Celnicy PL –73/10
  Pan Jan Vincent Rostowski
  Minister Finansów
  Szanowny Panie Ministrze.

  Zwracamy się uprzejmie z wnioskiem o zmiany dyskryminujących postanowień § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 10 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 940 ze zm) poprzez dodanie w § 10. 1 punktu 7 w brzmieniu „urzędzie celnym” oraz punktu 8 w brzmieniu „izbie celnej”

  UZASADNINIE

  Na początku pragnę przedstawić aktualny stan prawny :

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 10 lipca 2002 r.
  Rozdział 3. Praktyka zawodowa kandydatów na doradców podatkowych
  § 4. Kandydaci na doradców ...
  .

...
vBDreams